Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสำนักงาน กสม.
ข่าว View : 15
สำนักงาน กสม. ให้การต้อนรับนักศึกษาดูงานจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
          วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00น. นายบุญเกื้อ สมนึก เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มาศึกษาดูงานของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักงาน กสม.) และรับฟังการบรรายาย หัวข้อ " โครงสร้างและหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและบทบาทหน้าที่ของสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน  โดย นายนรอรรจน์ สุนทรพุกก์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน  หัวข้อ "บทบาทหน้าที่ของสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน" โดย นางพิมพ์ธนัชย์ ลีลาชัย ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน หัวข้อ "บทบาทหน้าที่ของสำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน" โดย นางสาวศิริวรรณ ขนุนทอง นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ ผู้แทนสำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ณ ห้องประชุม 709 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้เยี่ยมชมศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษชนและรับฟังบรรยาย หัวข้อ "บทบาทหน้าที่ของศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน" โดย นางสาวนพรัตน์ พนอพัฒนาชัย นักสารสนเทศ ผู้แทนสำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3084462
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
990
คน