Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสำนักงาน กสม.
ข่าว View : 30
สำนักงาน กสม. ร่วมองค์กรเครือข่าย จัดงานรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล ครั้งที่ 11
          วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2563 นายอัญญะรัฐ เอ่งฉ้วน รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และตัวแทนบุคลากรสำนักงาน กสม. เข้าร่วมกิจกรรม “งานรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล ครั้งที่ 11 : ส่งเสริมวิถีชีวิต สู่การผลักดันกฎหมาย และเขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล”  จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับองค์กรเครือข่าย อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร มูลนิธิชุมชนไท สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฯลฯ  ณ ชุมนุมชาวเลเกาะหลีเป๊ะ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล จ.สตูล
          ในงานดังกล่าวประกอบด้วยผู้เข้าร่วมจากกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล องค์กรเครือข่าย และผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชนและสื่อมวลชน ซึ่งนอกจากจะเป็นกิจกรรมรวมญาติของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลแล้ว ยังมีการยื่นหนังสือร้องเรียนปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีเวทีเสวนาเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมวิถีชีวิต สู่การผลักดันกฎหมายและเขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์” โดยมีการทบทวน 10 ปี มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เรื่องนโยบายฟื้นฟูชีวิตชาวเล ซึ่งเป็นมติครม.ที่มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย ที่ทำกินในทะเล การช่วยเหลือด้านสาธารณสุข การแก้ปัญหาสัญชาติ การส่งเสริมด้านการศึกษา การส่งเสริมด้านภาษาและวัฒนธรรม การแก้ปัญหาอคติทางชาติพันธุ์ การส่งเสริมชุมชนชาวเลให้เข้มแข็ง นอกจากนี้ ยังมีการจัดเวทีรับฟังความเห็น “(ร่าง) พ.ร.บ. ส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธ์ุ” ซึ่งเป็นความพยายามในการยกระดับมติ ครม. ให้เป็นกฎหมายที่รับรองสิทธิกลุ่มชาติพันธุ์ได้อย่างแท้จริง รวมถึงการจัดทำแผนขับเคลื่อน พ.ร.บ. เพื่อสร้างความเสมอภาค ส่งเสริมสิทธิให้เท่าเทียมกับกลุ่มอื่นๆ และคุ้มครองสิทธิให้กับกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3102019
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
107
คน