Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสำนักงาน กสม.
ข่าว View : 35
สำนักงาน กสม. ขอแสดงความยินดีกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในโอกาสได้รับรางวัล “องค์กรดีเด่นแห่งปี” สาขาสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562
          วันที่ 9 สิงหาคม 2562 นายโสพล จริงจิตร เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผยว่า ด้วยศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์ศึกษาและประสานงานระดับภูมิภาคของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “องค์กรดีเด่นแห่งปี” สาขาสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 ตามโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย เนื่องด้วยเป็นองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานต่าง ๆ ให้สำเร็จ สามารถนำความรู้ความสามารถขององค์กรและความร่วมมือของผู้อื่นไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริง สมควรยกย่องให้เป็นแบบอย่างต่อสังคมและสาธารณชนสืบไป นั้น
          สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักงาน กสม.) ขอแสดงความชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัลดังกล่าว โดยศูนย์ฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถือเป็นศูนย์ฯ ระดับภูมิภาคที่มีผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถอำนวยและประสานให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้โดยสะดวก ตลอดจนมีบทบาทสำคัญยิ่งในการระดมพลังภาคีเครือข่ายและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่มาอย่างสม่ำเสมอ อาทิ การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่นักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงอุดมศึกษา ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ โดยในวันที่ 9 กันยายน 2562 นี้ ศูนย์ฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะได้ร่วมกับสำนักงาน กสม. จัดเวทีวิชาการกรณีการเข้าถึงพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 เพื่อส่งเสริมความรู้และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนักวิชาการและภาคประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อประเด็นดังกล่าวด้วย
          ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณดังกล่าว ตามโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2356084
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
25
คน