Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสำนักงาน กสม.
ข่าว View : 100
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านส่งเสริม ป้องกัน และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปีงบประมาณ 2563
            สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านส่งเสริม ป้องกัน และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอีดตามเอกสารแนบ


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3086927
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
168
คน