Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสำนักงาน กสม.
ข่าว View : 74
ชาวชุมชนริมคลองลาดพร้าว ๔๓ ชุมชน ร้อง กสม. ตรวจสอบโครงการสร้างเขื่อน – บ้านมั่นคงของรัฐ ละเมิดสิทธิชุมชน
      วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายบุญเกื้อ สมนึก รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นตัวแทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) รับเรื่องร้องเรียน จากองค์กรภาคประชาสังคม ๕ องค์กร ประกอบด้วยสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย สมาคมนักกฎหมายคุ้มครองสิทธิและสิ่งแวดล้อม สมาคมพิทักษ์สิทธิด้านกฎหมายภาคพลเมือง ภาคีเครือข่ายนิติธรรมาภิบาลเพื่อชาติ และตัวแทนประชาชนเครือข่ายชุมชนริมคลองลาดพร้าว กว่า ๑๐๐ คน กรณีประชาชนผู้อาศัยอยู่ริมคลองลาดพร้าวและและริมคลองอื่น ๆ ในพื้นที่ ๖ เขตของ กทม. ๔๓ ชุมชน จำนวน ๙,๕๔๘ ครัวเรือน ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากรของรัฐบาล โดยขอให้ กสม. ตรวจสอบการดำเนินโครงการดังกล่าวว่าเข้าข่ายการละเมิดสิทธิชุมชนหรือไม่ โดยระบุว่าชาวบ้านได้อยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวมาก่อนการประกาศเขตที่ดินของกรมธนารักษ์ ประกอบกับการให้ย้ายที่อยู่อาศัยยังไม่มีมาตรการชดเชยเยียวยาใดจากรัฐบาล ทั้งนี้ นายบุญเกื้อ กล่าวว่าจะนำเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบต่อไป

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1469287
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
100
คน