Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสำนักงาน กสม.
ข่าว View : 880
ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมกับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
และผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
  ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษ
ระดับอุดมศึกษา

ชิงชนะเลิศเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชน
ในประชาคมอาเซียน ประจำปี ๒๕๖๒   
*******************
         คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมกับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน จัดการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา เพื่อให้เยาวชนเกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และความสำคัญของสิทธิมนุษยชน ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดความสนใจเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนในสถาบันการศึกษาอย่างแพร่หลาย และเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้มีทักษะด้านการฟังการคิด การพูด การใช้ภาษาอังกฤษและการนำเสนอประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนผ่านการเรียนรู้จากการแข่งขันโต้วาที รวมทั้งเพื่อคัดเลือกผู้แทนเยาวชนไทย จำนวน ๓ คน เข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

๑. คุณสมบัติผู้สมัคร
     ๑.๑ มีสัญชาติไทย
     ๑.๒ มีอายุระหว่าง ๑๘ ถึง ๒๕ ปี
     ๑.๓ กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย
     ๑.๔ มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
     ๑.๕ มีประสบการณ์เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งมีการนำเสนอประเด็นโต้แย้ง และ/หรือการเจรจาต่อรองเป็นภาษาอังกฤษระดับภาค/ประเทศ/นานาชาติ เช่น
           - การแข่งขันโต้วาที (Debate Competition)
           - การแข่งขันรูปแบบสหประชาชาติจำลอง (Model United Nations Competition)
           - การแข่งขันว่าความในศาลจำลอง (Moot Court Competition)
      ๑.๖ ไม่เคยได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน
๒. เงื่อนไขการเข้าร่วมการแข่งขัน
     ๒.๑ คณะทำงานจัดการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา จะทำการคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนไม่เกิน ๒๔ คน
     ๒.๒ การคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน คณะทำงานฯ จะพิจารณาจากความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประสบการณ์การแข่งขันโต้วาที ผลการแข่งขันและรางวัลที่ได้รับ
     ๒.๓ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสามารถส่งนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขัน หรือนิสิต นักศึกษา
ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้โดยตรง
     ๒.๔ ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องสามารถอยู่ร่วมกิจกรรมตามที่กำหนด จำนวน ๔ ครั้ง มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ ดังนี้
            ๒.๔.๑ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชนสำหรับนิสิต นักศึกษา” กิจกรรมประกอบด้วย การสร้างความรู้ความเข้าใจและลงพื้นที่ทำกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการโต้วาที และการแข่งขันโต้วาทีรอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒
           ๒.๔.๒ การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือก) ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ กระทรวงการต่างประเทศ
           ๒.๔.๓ การฝึกอบรมแบบเข้มก่อนการแข่งขันระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน (เฉพาะ
ผู้ชนะเลิศได้เป็นผู้แทนประเทศไทย) ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒
           ๒.๔.๔ การแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒
     ๒.๕ คณะผู้จัดจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมการแข่งขันในการดำเนินการคัดเลือกผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยเบิกจ่าย
ตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด
     ๒.๖ คณะทำงานจัดการแข่งขันโต้วาทีฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิธีการแข่งขันและกำหนดการตามความเหมาะสม
     ๒.๗ กรณีคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาพิจารณาเห็นว่า ไม่มีผู้เข้าแข่งขันที่เหมาะสม ขอสงวนสิทธิ์ไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใดให้แก่ผู้เข้าแข่งขัน
๓. วิธีการแข่งขัน  การแข่งขันแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง ดังนี้
      ๓.๑ รอบคัดเลือก
      รอบคัดเลือกรอบที่ ๑ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ผู้พูดมีเวลาเตรียมตัว ๑๕ นาที เพื่อที่จะกล่าวสุนทรพจน์ตามหัวข้อที่จับสลากได้ โดยมีความยาว ๓ นาที และตอบคำถาม ๒ นาที จากคณะกรรมการ
โดยคณะกรรมการจะคัดเลือกผู้พูดดีเด่นจากรอบคัดเลือกนี้ จำนวน ๑๒ คน เพื่อผ่านเข้าไปแข่งขันโต้สาระวาทีในรูปแบบสิทธิมนุษยชนอาเซียนในรอบถัดไป
       รอบคัดเลือกรอบที่ ๒ การแข่งขันโต้วาที จำนวน ๔ รอบ ผู้แข่งขัน ๑๒ คน จะจับสลากตำแหน่ง
ผู้พูด ทีม และญัตติ โดยทีมมีเวลาเตรียมตัว ๓๐ นาที ก่อนการแข่งขันแต่ละรอบ โดยได้แข่งขันคนละ ๒ รอบ รอบละ ๓ นาทีและตอบคำถามจากกรรมการ ๒ นาที ไม่มีการขอค้านขณะอภิปราย คณะกรรมการตัดสิน
การแข่งขันจะคัดเลือกผู้พูดดีเด่นจากการแข่งขันโต้วาทีในรอบนี้ จำนวนไม่เกิน ๑๐ คน เพื่อผ่านเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศที่กระทรวงต่างประเทศ
     ๓.๒ รอบชิงชนะเลิศ
      ผู้ผ่านการแข่งขันรอบคัดเลือกจะจับสลากเลือกหัวข้อเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชน จำนวน ๑ หัวข้อ โดยมีเวลาเตรียมตัว ๑๕ นาที นำเสนอ สนับสนุนหรือคัดค้านญัตติ คนละ ๕ นาที ตอบคำถามจากคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโต้วาทีฯ ซักค้านขณะอภิปราย ๑ ข้อ เป็นเวลา ๒ นาที และตอบคำถามเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนอาเซียน เป็นเวลา ๓ นาที รวมคนละ ๑๐ นาที เพื่อคัดเลือกให้ได้ผู้ชนะเลิศ จำนวน ๓ คน เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน ประจำปี ๒๕๖๒ ผู้ได้รับรางวัลชมเชย จำนวน ๒ คน และรางวัลผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน ๕ คน รวมทั้งสิ้น ๑๐ คน 

๔. เกณฑ์การตัดสิน
      ๔.๑ การตัดสินจะใช้กฎการโต้วาทีภาษาอังกฤษรูปแบบรัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary Style) แต่ใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนน  ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
        ๑) เนื้อหาสาระ (Matter)     ๓๐     คะแนน
        ๒) วาทศิลป์ (Manner)      ๓๐     คะแนน
        ๓) วิธีการนำเสนอ (Method)    ๒๐     คะแนน
        ๔) การตอบคำถาม (Answer Adjudicator’s question)  ๒๐     คะแนน
      ๔.๒ การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโต้วาทีฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
๕. รางวัลการแข่งขัน  รวมทั้งสิ้น ๑๐ รางวัล ดังนี้
     ๕.๑ รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๓ รางวัล ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
     ๕.๒ รางวัลชมเชย   จำนวน ๒ รางวัล ๆ ละ ๗,๐๐๐   บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
     ๕.๓ รางวัลผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน ๕ รางวัล ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ   
๖. หลักฐานการสมัคร
      ๖.๑ ใบสมัคร (สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  www.nhrc.or.th เว็บไซต์ของกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ  www.mfa.go.th/asean เว็บไซต์ของ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม www.rlpd.go.th)
      ๖.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา อย่างละ ๑ ฉบับ 
      ๖.๓ ภาพถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
      ๖.๔ หลักฐานการเข้าร่วมการแข่งขัน และ/หรือรางวัลที่ได้รับ เช่น ประกาศนียบัตร (ถ้ามี)
      ๖.๕ วิดีโอคลิปการกล่าวสุนทรพจน์ ความยาว ๓ นาที หัวข้อ “All children have the right to develop their potential in all situations and at all times.” (ดูรายละเอียดในท้ายใบสมัคร) 
๗. การรับสมัคร และกำหนดปิดรับสมัคร
     ๗.๑ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
     ๗.๒ จัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ทางอีเมล chamaree@nhrc.or.th หรือ hrpro62@hotmail.com  ภายในเวลา ๑๗.๐๐ น. ของวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
     ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันนำเอกสารใบสมัครและหลักฐานการสมัคร (ฉบับจริง) มาแสดงต่อคณะทำงานจัดการแข่งขันฯ ในวันที่มารายงานตัวเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
๘. การประกาศผล และมอบรางวัล
      ๘.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
      ๘.๒ ประกาศผลการแข่งขันรอบคัดเลือก ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒
      ๘.๓ ประกาศผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒  
      ๘.๔ มอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ ในวันจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ประจำปี ๒๕๖๒
ดูรายละเอียดได้ที่ :
- สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เว็บไซต์ www.nhrc.or.th    
- กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เว็บไซต์ www.mfa.go.th/asean
- กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เว็บไซต์ www.rlpd.go.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :   โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๓๙๓๐ – ๓๑      © 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2512407
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
158
คน