Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสำนักงาน กสม.
ข่าว View : 23
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
                หน่วยงานตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายใน รายละเอียดตามเอกสารแนบ


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2956298
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
116
คน