Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน
ข่าว View : 3
รายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1497780
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1123
คน