Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 15
มติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ด้านบริหาร ครั้งที่ 3/2564
          วันที่ 12 มกราคม 2546 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้มีการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุม 704 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดย กสม. ได้พิจารณาและปรับแก้ (ร่าง) รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย พ.ศ. 2563 โดยรายงานฉบับดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม 2564
          ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มอบรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานตลอดปีที่ผ่านมาให้แก่ พนักงานรับโทรศัพท์ พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานทำความสะอาด แม่บ้าน พนักงานขับรถ และช่างเทคนิค  โดยมีนางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นผู้แทนมอบ


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3086869
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
110
คน