Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 16
มติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 19/2564
          วันที่ 7 เมษายน 2564 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้มีการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 19/2564 ณ ห้องประชุม 704 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีวาระการประชุมพิจารณาเรื่องร้องเรียน ดังนี้
          1. เรื่องร้องเรียนที่เห็นควรรับไว้เป็นคำร้องและพิจารณาดำเนินการ จำนวน 3 เรื่อง
          2. เรื่องร้องเรียนที่รับไว้ดำเนินการโดยให้ประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จำนวน 2 เรื่อง
          3. พิจารณาร่างข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน กรณีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งเพศ เกี่ยวกับการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายและการเปลี่ยนแปลงคำนำหน้านามของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
          4. พิจารณาสรุปผลดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ กสม. เพื่อพิจารณายุติการติดตามผลดำเนินการ จำนวน 9 รายงาน


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3222701
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
442
คน