Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 20
มติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ด้านบริหาร ครั้งที่ 1/2564
          วันที่ 5 มกราคม 2564 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้มีการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 704 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีมติการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
          1. กสม. มีมติรับทราบรายงานข้อมูลผู้ถูกดำเนินคดีจากกรณีการชุมนุมทางการเมือง ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ถึง 3 มกราคม 2564 และ
          2. กสม. พิจารณาและปรับแก้ (ร่าง) รายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563
          3. รับทราบผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามแผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยในงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีแผนจะดำเนินงานวิจัย 3 แผนงาน ประกอบด้วย 1) แผนงานการวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังสูงอายุในประเทศไทย 2) แผนงานการวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณี การดำเนินการด้านเทคโนโลยี และ 3) แผนงานการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสิทธิในสุขภาพและการจัดทำมาตรการที่เหมาะสมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกับการกำกับและจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3102021
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
109
คน