Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 13
สรุปผลการประชุมประจำปีของ SEANF ครั้งที่ 17 แบบทางไกล ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2563
          นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทำหน้าที่ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วย นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง นางสาวอารีวรรณ จตุทอง นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ และนายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เข้าร่วมการประชุมประจำปีของของกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia National Human Rights Institutions Forum: SEANF) ครั้งที่ 17แบบทางไกล และกิจกรรมคู่ขนาน 2 รายการ ได้แก่ การสัมมนาทางออนไลน์ว่าด้วยการริเริ่มในระดับชาติและระดับนานาชาติที่เกี่ยวกับการป้องกันการทรมาน (Webinar on National and International Initiatives on Torture Prevention) และการหารือทางออนไลน์ว่าด้วยบุคคลไร้รัฐในรัฐซาบาห์ (Online Dialogue on Statelessness Issues in Sabah) รวมทั้งการหารือพิเศษเพื่อแสวงหาแนวทางในการประสานความร่วมมือระหว่าง SEANF กับ AICHRระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30- 16.30 น. ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีผู้แทนจากสำนักต่าง ๆ เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม
          การประชุมครั้งนี้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของอินโดนีเซีย (Komnas HAM) ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม โดยมีสมาชิก SEANF จำนวน 6 สถาบันเข้าร่วม ได้แก่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของอินโดนีเซีย (Komnas HAM) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของมาเลเซีย (SUHAKAM) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของเมียนมา (MNHRC) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของฟิลิปปินส์ (CHRP) ผู้ตรวจการแผ่นดินของติมอร์ - เลสเต (PDHJ) และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของไทย โดยมีผู้เข้าประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 53 คน
          ในการประชุมครั้งนี้ กสม. ได้ร่วมแลกเปลี่ยนพัฒนาการและกิจกรรมที่สำคัญของ กสม. ในปี 2563 ในด้านการคุ้มครอง ส่งเสริม การจัดทำข้อเสนอแนะ การเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน และความร่วมมือร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังได้มีการแลกเปลี่ยนต่อที่ประชุมว่าด้วยประสบการณ์การดำเนินงานในประเด็นธุรกิจและสิทธิมนุษยชนและการสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยของ กสม. ด้วย
          ที่ประชุมครั้งนี้ได้มีการรับรองเอกสารของ SEANF จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย
          (1) แนวปฏิบัติของ SEANF ว่าด้วยการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Guidelines for the Use of SEANF Social Media Platform) ซึ่งยกร่างโดย กสม.
          (2) แถลงการณ์ของ SEANF ว่าด้วยสถานการณ์ของผู้โยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัวท่ามกลางวิกฤติการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (SEANF Statement on the situation of Migrants and Members of their Families amid the COVID-19 crisis) ซึ่งยกร่างโดย CHRP และ
          (3) แนวปฏิบัติของ SEANF ว่าด้วยการป้องกันการทรมาน (SEANF’s Guidelines on Torture Prevention) โดยปรับแก้ข้อความตามที่ กสม.ไทยเสนอด้วย
พร้อมทั้งเห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะทำงานในการพิจารณาเอกสาร เรื่อง “หลักปฏิบัติและกรอบความร่วมมือของ SEANF ในการป้องกันการทรมานและการกระทำที่มิชอบในรูปแบบอื่น” (PrinciplesandGuidingFrameworkforSEANFCooperationonthePreventionofTortureandOtherFormsofIllTreatment) ซึ่งเป็นเอกสารที่ กสม. ได้ยกร่างและนำเสนอที่ประชุมพิจารณา รวมทั้งได้มีการพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความคืบหน้าในการจัดทำเว็บไซต์และการนำเสนอเกี่ยวกับตราสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการของ SEANF และรับทราบการประชุมระหว่าง Komnas HAM กับ เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแห่งเอเชีย (Asian NGO Network on National Human Rights Institutions: ANNI)
          นอกจากนี้ ที่ประชุม SEANF ยังได้พิจารณาเกี่ยวกับการลงนามข้อบังคับการดำเนินงานของ SEANF (Rules of Procedure: RoP) ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบกับข้อเสนอในการแก้ไขเล็กน้อยทางภาษาของสมาชิก SEANFและเห็นชอบให้ประธานสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นสมาชิก SEANF ทุกสถาบันลงนามข้อบังคับการดำเนินงาน(RoP)ทั้งโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และการลงนามในเอกสารฉบับจริงโดยให้มีการลงวันที่เป็นวันที่26 พฤศจิกายน 2563 ซึ่ง Komnas HAM จะได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารฉบับจริงให้สมาชิกSEANF ลงนามต่อไป
          ในช่วงท้ายของการประชุม ได้มีการส่งมอบตำแหน่งประธาน SEANFจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของอินโดนีเซีย (Komnas HAM)ให้แก่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของมาเลเซีย ซึ่งจะทำหน้าที่ประธานSEANF ในปี 2564 ต่อไป


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3084482
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1010
คน