Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 30
มติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ด้านคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 26/2563
          วันที่ 21 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้มีการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 26/2563 ณ ห้องประชุม 704 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยการประชุมดังกล่าว กสม. ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น จำนวน 14 คำร้อง โดยมี 4 คำร้องที่ กสม. มีมติเห็นว่าควรประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการ นอกจากนี้ ได้มีมติเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชนและสิทธิในสถานะบุคคล จำนวน 2 เรื่อง  และพิจารณารายงานที่ต้องมีข้อเสนอแนะไปยังคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 เรื่อง


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2949093
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1050
คน