Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 21
ประชุมอนุกรรมการด้านสถานะบุคคล สิทธิกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง
วันที่ 16 มีนาคม 2560 นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานอนุกรรมการด้านสถานะบุคคล สิทธิกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง ประชุมเพื่อรับฟังข้อเท็จจริง กรณีกล่าวอ้างว่าสมาชิกชาวม้ง กลุ่มที่ 1 (กลุ่มที่ทางราชการเคยใช้ประโยชน์) ไม่มีสถานะบุคคลและที่ทำกิน โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจง ได้แก่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กระทรวงมหาดไทย กองทัพไทย สภาความมั่นคงแห่งชาติ กองทัพภาคที่ 3 ตัวแทนส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตัวแทนอำเภอแม่ริม ณ ห้องประชุม 603 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1311728
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1024
คน