Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 21
ประชุมคณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 606 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางเตือนใจ ดีเทศน์
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร พร้อมด้วยนายแพทย์
สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประชุมคณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร โดยมี
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2553 ว่าด้วยแนวนโยบายและหลักปฏิบัติในการ
ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง มาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องหมอกควันจากการเผาไร่ เพื่อปรับสภาพ
ที่ทำกิน มาตรการป้องกันหรือแก้ไขผลกระทบต่อชุมชนที่อาศัยอยู่เดิมในพื้นที่เตรียมการประกาศยกระดับให้ป่าสงวน
แห่งชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์เป็นอุทยานแห่งชาติเพิ่มขึ้นอีก รวม 21 แห่ง และแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาผู้
ได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่าของรัฐบาล
 

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1311732
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1028
คน