Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 92
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและหน่วยงานอื่นๆ ได้ลงนามในปฏิญญาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย
         เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สภาหอการค้าแห่งประเทสไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และเครือข่ายโกลบอลคอมแพ้กประเทศไทย ได้ร่วมลงนามในปฏิญญาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ รายละเอียดปฎิญญาตามเอกสารแนบ

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1469287
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
100
คน