Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 119
กสม. ร่วม ITD จัดอบรมหลักสูตร “สิทธิมนุษยชนและประเด็นกฎหมายธุรกิจ การค้า การลงทุนที่เกี่ยวข้อง” รุ่นที่ 1
          วันที่ 31 มกราคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สิทธิมนุษยชนและประเด็นกฎหมายธุรกิจ การค้า การลงทุนที่เกี่ยวข้อง” รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้าร่วมการอบรมประมาณ 50 คน ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์
          ในการนี้ นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกอบรมด้วย โดยมีนางสาวอัจฉรา ฉายากุล ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวต้อนรับ
สำหรับการฝึกอบรมในวันแรก ประกอบด้วยการบรรยายในหัวข้อ “ภาพรวมกฎหมายธุรกิจ การค้า การลงทุน และความเสี่ยงต่อปัญหาสิทธิมนุษยชน” โดย ดร. กมลินทร์ พินิจภูวดล อดีตผู้อำนวยการ ITD และการ  บรรยายในหัวข้อ “สิทธิส่วนบุคคล : หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีดิจิทัล” โดย รศ. คณาธิป ทองรวีวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันกฎหมายและสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
          อนึ่งโครงการฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้มีความรู้และเข้าใจในประเด็นหลักกฎหมายธุรกิจ การค้า การลงทุน และปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ ตลอดจนกลไกการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานต่อไป

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2067408
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
3387
คน