Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 19
กสม. ร่วมเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อภิปราย ในหัวข้อ "การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐโดยองค์กรอิสระ" ให้แก่นักศึกษา ปปร. รุ่นที่ 24 สถาบันพระปกเกล้า
          วันอังคาร ที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วย พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพร อิสรชัย อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับเชิญจากสถาบันพระปกเกล้าให้ เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อภิปราย ในหัวข้อ  "การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐโดยองค์กรอิสระ" ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 24 สถาบันพระปกเกล้าโดยการอภิปรายนี้ครอบคลุมกระบวนการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่าย รวมถึงศึกษากระบวนการและกลไกของการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐวิเคราะห์บทบาทขององค์กรต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ได้แก่ องค์กรศาล องค์กรอิสระและฝ่ายนิติบัญญัติ ทั้งทางด้านนิติบัญญัติ ด้านบริหาร และด้านการปกครอง 
          ทั้งนี้ การบรรยายดังกล่าวจัดขึ้นในรูปแบบการประชุมเสมือนจริง (virtual meeting) ผ่านการใช้โปรแกรม Zoom  โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 140 คน ประกอบด้วย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้บริหารจากพรรคการเมือง ข้าราชการการเมือง นักบริหารจากภาครัฐ ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ องค์กรพัฒนาเอกชน ศิลปิน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สถาบันพระปกเกล้า  (โซนทิศตะวันตก) อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3101979
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
67
คน