Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 18
กสม. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลและความเห็นประกอบการพิจารณาตรวจสอบและจัดทำข้อเสนอแนะ กรณีการใช้ความรุนแรงต่อเด็กโดยครูหรือบุคลากรทางการศึกษา
          เมื่อวันที่ 15 และ 16 ตุลาคม 2563 นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้รับผิดชอบด้านสิทธิแรงงาน สิทธิในการทำงาน สิทธิผู้บริโภค สิทธิทางการศึกษา และสิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนคุรุสภา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีส่วนได้เสียร่วมประชุมและให้ข้อมูลและความเห็นประกอบการพิจารณาตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีการใช้ความรุนแรงต่อเด็กโดยครูหรือบุคลากรทางการศึกษา โดยการประชุมดังกล่าวสืบเนื่องจากมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในคราวประชุมด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 24/2563 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนกรณีบุคลากรของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์มีพฤติกรรมกระทำความรุนแรงต่อเด็กนักเรียน


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2949027
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
984
คน