Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 13
กสม. ประชุมร่วมผู้ทรงคุณวุฒิ-อาจารย์มหาวิทยาลัย พิจารณาจัดทำคู่มือจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนระดับอุดมศึกษา
          วันที่ 15 มกราคม 2563 นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง นางสาวอารีวรรณ จตุทอง นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ และนายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยนายบุญเกื้อ สมนึก เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน และนางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประชุมคณะทำงานด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 1/2564 ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา และอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นเครือข่ายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะปรับแก้ "ร่างคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาระดับอุดมศึกษา" ณ ห้องประชุม 704 สำนักงาน กสม. และประชุมผ่านระบบออนไลน์ (zoom meeting)
          ทั้งนี้ ในปี 2563 ที่ผ่านมา กสม. ได้จัดทำและเผยแพร่คู่มือจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ช่วงชั้น สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับบุคลากรทางการศึกษาในการสอนเรื่องสิทธิมนุษยชนต่อไป


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3102018
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
106
คน