Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 52
กสม.ฉัตรสุดาร่วมประชุมผลักดันให้ผลิตวิตามินโฟลิก เอซิด (วิตามินบี 9) ขนาด 0.4 มิลลิกรัม ออกจำหน่าย
          วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมประชุมหารือเรื่องร้องเรียน กรณีขอให้มีการดำเนินการให้องค์การเภสัชกรรมผลิตวิตามินโฟลิก เอซิด (วิตามินบี 9) ขนาด 400 ไมโครกรัม (0.4 มิลลิกรัม) เพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนในการป้องกันปัญหาการพิการในเด็กทารกแรกเกิด โดยมี นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานในการประชุม และมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญ อาทิ ศ.เกียรติคุณ พญ.พรสวรรค์ วสันต์ นายกสมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิด (ประเทศไทย) เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ในที่ประชุมมีความเห็นพ้องต้องกันในความสำคัญของวิตามินโฟลิก เอซิด (วิตามิน B9) ซึ่งสามารถช่วยลดภาวะพิการแต่กำเนิดในเด็กทารกได้ถึงร้อยละ 50 หากมีการรับประทานในช่วงระยะสามเดือนก่อนและหลังการตั้งครรภ์รวม 6 เดือนในปริมาณที่เหมาะสม ตามรายงานขององค์การอนามัยโลก คือ 0.4 มิลลิกรัมต่อวัน อย่างไรก็ดี ข้อเท็จจริงพบว่า องค์การเภสัชกรรม ยังไม่ได้ผลิตวิตามินโฟลิกขนาด 0.4 มิลลิกรัมทำให้การป้องกันปัญหาพิการแต่กำเนิดในไทยยังไม่มีประสิทธิภาพ และย่อมส่งผลกระทบคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะในเด็กที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ทั้งหมดนี้นำมาสู่คำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินในการกำหนดให้องค์การเภสัชกรรมดำเนินการผลิตวิตามินโฟลิก เอซิด (วิตามิน B9) ขนาด 0.4 มิลลิกรัม เพื่อให้หญิงวัยเจริญพันธุ์ได้รับประทาน ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 และให้กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กระทรวงแรงงาน และกรุงเทพมหานครให้ความรู้ และสร้างความตระหนักในเรื่องประโยชน์ของวิตามินโฟลิก เอซิด (วิตามิน B9) ให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ประชากรวัยทำงาน โดยเฉพาะสตรีวัยเจริญพันธ์ุรวมทั้งดำเนินการให้การเข้าถึงวิตามินดังกล่าวเป็นไปอย่างทั่วถึง ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2067417
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
3396
คน