Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 92
กสม. จัดเวทีระดมความเห็นเพื่อจัดทำแนวปฏิบัติในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงมลายูมุสลิม จังหวัดชายแดนใต้
กสม. จัดเวทีระดมความเห็นเพื่อจัดทำแนวปฏิบัติในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงมลายูมุสลิม  จังหวัดชายแดนใต้

          วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวปฏิบัติในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงมลายูมุสลิม จชต.  ภายใต้โครงการ “การจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายและหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของผู้หญิงกลุ่มเฉพาะ” ณ โรงแรมอัล มีรอซ กรุงเทพฯ
          นางอังคณา กล่าวว่า ปัญหาการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้มีจำนวนมาก คณะกรรมการการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี องค์การสหประชาชาติจึงมีข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะต่อประเทศไทยในหลายประเด็น ในฐานะ กสม. เราให้ความสำคัญกับเรื่องการเข้าถึงความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงเป็นก้าวย่างสำคัญที่จะทำให้ผู้หญิงทุกคนได้รับความคุ้มครอง ได้รับการรับรองสิทธิและความเสมอภาคตามกฎหมายและตามที่หลักการศาสนาบัญญัติ และยังทำให้ผู้ละเมิดสิทธิต้องรับผิด กสม. จึงสนับสนุนให้มีการปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้เกิดการคุ้มครองสิทธิอย่างแท้จริงตลอดจนให้มีการเยียวยาชดเชยความเสียหายแก่ผู้หญิงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพราะระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมเป็นรากฐานสำคัญของสังคม กรณีที่กฎหมายและระบบยุติธรรมเอื้อประโยชน์ให้ผู้หญิงจะเป็นพื้นฐานในการสร้างความเข้มแข็งในแง่มุมต่าง ๆ ของชีวิตผู้หญิง จะเป็นเงื่อนไขที่นำไปสู่การเคารพศักดิ์ศรีและความเสมอภาค ช่วยให้เกิดการพัฒนาของมนุษย์ในทุกมิติที่เป็นความพยายามร่วมกัน ทั้งนี้ ตนเชื่อว่าการสัมมนาในวันนี้จะเป็นไปอย่างสร้างสรรค์เพื่อรวบรวมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ปัญหาเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของผู้หญิงจัดทำเป็นข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
            นอกจากนี้ ในเวทีฯ ช่วงเช้ามีการปาฐกถานำเรื่อง “การใช้กฎหมายครอบครัวและมรดกกับปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิม” โดยนายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามด้วยการอภิปรายเรื่อง “เสียงเรียกร้องของผู้หญิงมุสลิมและประสบการณ์การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงมุสลิม” ผู้ร่วมอภิปราย ได้แก่ ๑) ตัวแทนผู้หญิงมุสลิม ๒) นางสาวดาราราย รักษาสิริพงศ์ มูลนิธิผู้หญิง ๓) นางสาวสุพัตรา ภู่ธนานุสรณ์ อนุกรรมการด้านสิทธิและความเสมอภาคทางเพศสภาพ ดำเนินรายการโดย นางสาวนัยนา สุภาพึ่ง ผู้อำนวยการมูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร โดยในเวทีฯ มีการสะท้อนปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อสตรีทุกพื้นที่ของประเทศไทย ทั้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้และพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งมีการนำเสนอแนวทาง ข้อเสนอแนะเบื้องต้นเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมลายูมุสลิม 
          จากนั้นมีการอภิปรายเรื่อง “หลักอิสลามเชิงบวกที่ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงและหนทางสู่การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิม” ผู้ร่วมอภิปรายได้แก่ ๑) ผศ.ดร.อับดุลเลาะห์ หนุ่มสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักจุฬาราชมนตรี ๒) ผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี กรรมการอิสลามประจำจังหวีดเชียงใหม่ ๓) นายเอกชัย เนติภูมิกุล กรรมการอิสลามประจำจังหวัดตาก และ ๔) นางอังคณา นีละไพจิตร กรรการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดำเนินรายการโดย นางสาวอุษา เลิศศรีสันทัด ผู้อำนวยการโครงการมูลนิธิผู้หญิง
          ช่วงบ่าย มีการอภิปรายเรื่อง “การนำข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแนวปฏิบัติในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงมุสลิมให้เป็นจริง” โดย ๑) ผศ.ดร. สุชาติ เศรษฐมาลินี กรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ๒) ผศ.ดร.อับดุลเลาะห์ หนุ่มสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักจุฬาราชมนตรี และ ๓) นางกนกรัตน์ เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ดำเนินรายการโดย นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1352304
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
33
คน