Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ผลการดำเนินงาน View : 10056
สถิติการรับเรื่องร้องเรียนรายเดือน  (มกราคม 2562 - ธันวาคม 2562)
 
เดือน  จำนวนเรื่องร้องเรียน จำนวนเรื่องที่รับไว้เป็นคำร้อง เอกสารเพิ่มเติม
มกราคม 49 4
กุมภาพันธ์ 44 8
มีนาคม 39 11
เมษายน 45 7
พฤษภาคม 42 8
มิถุนายน 45 5
กรกฎาคม 60 0
สิงหาคม 36 0  
กันยายน 33 0  
ตุลาคม 37 0  
พฤศจิกายน 34 18  
ธันวาคม      
รวม 464 62  
หมายเหตุุ กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบ และกลั่นกรองเรื่องร้องเรียนเปลี่ยนไป ตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561 โดยข้อมูลสถิติจะแยกเรื่องร้องเรียนและเรื่องที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับไว้เป็นคำร้องออกจากกัน

สถิติการรับเรื่องร้องเรียนรายเดือน  (มกราคม 2561 - ธันวาคม 2561)
 
เดือน  จำนวนเรื่องร้องเรียน จำนวนเรื่องที่รับไว้เป็นคำร้อง เอกสารเพิ่มเติม
มกราคม 63 12
กุมภาพันธ์ 64 30
มีนาคม 59 29
เมษายน 35 13
พฤษภาคม 58 12
มิถุนายน 47 16
กรกฎาคม 47 9
สิงหาคม 58 12
กันยายน 57 9
ตุลาคม 52 25
พฤศจิกายน 51 11
ธันวาคม 51 5
รวม 642 183  
หมายเหตุุ กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบ และกลั่นกรองเรื่องร้องเรียนเปลี่ยนไป ตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561 โดยข้อมูลสถิติจะแยกเรื่องร้องเรียนและเรื่องที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับไว้เป็นคำร้องออกจากกัน

สถิติการรับเรื่องร้องเรียนรายเดือน  (มกราคม 2560 - ธันวาคม 2560)
 
เดือน  จำนวนเรื่องที่มีการร้องเรียน เอกสารเพิ่มเติม
มกราคม 71
กุมภาพันธ์ 50
มีนาคม 59
เมษายน 66
พฤษภาคม 47
มิถุนายน 39
กรกฎาคม 27
สิงหาคม 19
กันยายน 88
ตุลาคม 35
พฤศจิกายน 43
ธันวาคม 8
 

สถิติการรับเรื่องร้องเรียนรายเดือน  (มกราคม 2559 - ธันวาคม 2559)
 
เดือน  จำนวนเรื่องที่มีการร้องเรียน เอกสารเพิ่มเติม
มกราคม 37
กุมภาพันธ์ 101
มีนาคม 87
เมษายน 76
พฤษภาคม 67
มิถุนายน 76
กรกฎาคม 51
สิงหาคม 75
กันยายน 74
ตุลาคม 37
พฤศจิกายน 54
ธันวาคม 62
 
 

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2456758
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1705
คน