Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ผลการดำเนินงาน View : 771
ตารางผลการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


ตาราง-4.jpg
 
ตารางมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เสนอไปยังหน่วยงานของรัฐ จำแนกตามประเภทสิทธิ

ตาราง-5-(1).jpg


ผลการติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามประเภทสิทธิ

ตาราง-5-(2).jpg

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3212017
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
165
คน