Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ผลการดำเนินงาน View : 173
แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เรื่อง ขอประณามการก่อเหตุลอบวางระเบิดบริเวณตลาดบ่อทองปัตตานี
แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
เรื่อง ขอประณามการก่อเหตุลอบวางระเบิดบริเวณตลาดบ่อทองปัตตานี
 
                ตามที่มีรายงานข่าวเมื่อช่วงเย็นของวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ว่าได้เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณตลาดบ่อทองปัตตานี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต ๒ ราย ได้แก่ เด็กชายอัยดิลฟิตลี ยะโก๊ะ อายุ ๑๔ ปี นางสารีปะห์ อาเย๊าะแซ อายุ ๓๕ ปี และมีประชาชนได้รับบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากซึ่งถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว นั้น
                คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ในฐานะองค์กรซึ่งมีหน้าที่และอำนาจในการส่งเสริมการเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ขอประณามการก่อเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าว และขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิต โดยขอให้ทุกภาคส่วนได้คำนึงถึงการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ดังนี้
                ๑. ขอให้ทุกฝ่ายในสังคมร่วมกันประณามผู้ก่อเหตุการณ์ความรุนแรงยุติการกระทำที่ไร้มนุษยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้วัตถุระเบิดซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงต่อเด็ก สตรี และประชาชนผู้บริสุทธิ์ ซึ่งถือเป็นการกระทำที่โหดร้ายและขัดต่อหลักศีลธรรมของทุกศาสนา และนำไปสู่การสร้างพฤติกรรมความรุนแรง ความหวาดกลัว และความรู้สึกเกลียดชังระหว่างกันในพื้นที่
                ๒. ขอสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการสืบสวนเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมให้ได้โดยเร็ว ตลอดจนให้ความช่วยเหลือและเยียวยาแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมและทั่วถึง
                ๓. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการที่เหมาะสมและรัดกุมในช่วงเทศกาลสำคัญที่จะคุ้มครองความปลอดภัยแก่ประชาชนในพื้นที่สาธารณะ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็ก สตรี คนชราให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยและเป็นปกติสุข ทั้งนี้ อาจสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมเฝ้าระวังเหตุการณ์ความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้
                ๔. ขอให้รัฐบาลควบคุมและกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานตามข้อ ๒ และ ๓ ปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง
                ทั้งนี้ กสม. พร้อมให้การสนับสนุนทุกภาคส่วนในการร่วมสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชนและสังคมแห่งสันติสุขกลับสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
ตามเอกสารแนบ

29/05/2562

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3088551
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1792
คน