Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ผลการดำเนินงาน View : 58
แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เรื่อง ขอประณามการลอบวางระเบิดในพื้นที่สาธารณะ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เป็นเหตุให้ชาวบ้าน เด็ก และเยาวชนได้รับบาดเจ็บ
                ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณด้านหน้าศาลทวดสะบ้าย้อย เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย ถนนสะบ้าย้อย – บ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นเหตุให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนได้รับบาดเจ็บจำนวน 10 คน นั้น
                คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ในฐานะองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีหน้าที่และอำนาจในการส่งเสริมการเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน ขอประณามการกระทำดังกล่าวที่ได้สร้างความหวาดกลัว สะเทือนขวัญ และโจมตีไม่เลือกบุคคล โดยมีเจตนาให้เกิดผลกระทบแก่ประชาชนซึ่งในจำนวนนี้มีเด็กและเยาวชนอันเป็นกลุ่มเปราะบางพึงได้รับความคุ้มครอง ไม่เป็นหรือไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือ เพื่อตอบโต้ในสถานการณ์ความรุนแรงเป็นอย่างยิ่ง การกระทำดังกล่าวจึงมิเพียงขัดต่อกฎหมาย แต่ยังขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนด้วย
                กสม. ขอเป็นกำลังใจให้แก่ประชาชนและชุมชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่ได้พยายามคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างเต็มกำลัง ขอให้รัฐบาลให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้บาดเจ็บอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งเพิ่มมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และบางอำเภอของจังหวัดสงขลา อันหมายรวมถึงอำเภอสะบ้าย้อยด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีขวัญและกำลังใจในการใช้ชีวิตอย่างปกติสุขได้ในเร็ววัน
ตามเอกสารแนบ
 

26/02/2563

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3088670
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1911
คน