Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ผลการดำเนินงาน View : 42
​สำนักงาน กสม. ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ผลักดันรูปแบบการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษากฎหมายแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนรับใช้สังคม
สำนักงาน กสม. ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ผลักดันรูปแบบการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษากฎหมายแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนรับใช้สังคม
            วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายโสพล จริงจิตร เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผยถึงการหารือร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในประเด็นความร่วมมือทางวิชาการ ว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักงาน กสม.)ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) การส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้การผลักดันและเห็นชอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อร่วมกันสร้างกลไกและประสานความร่วมมือทางวิชาการในการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนอย่างบูรณาการและเป็นระบบ นั้น
                สำนักงาน กสม. เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนานักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ผู้ซึ่งจะเติบโตไปเป็นนักกฎหมายและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมของประเทศ ให้มีความตระหนักรู้ในเรื่องสิทธิมนุษยชน จากการหารือร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จึงได้บรรลุข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ในวิชา “หลักวิชาชีพทางกฎหมาย” ซึ่งมุ่งเน้นให้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้เชิงปฏิบัติการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชน โดยมีสำนักงาน กสม. เป็นแหล่งสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้เชิงรูปธรรมให้แก่นักศึกษา
                เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายหลังการดำเนินโครงการนำร่องเพื่อการพัฒนานักศึกษาคณะนิติศาสตร์ด้วยวิธีการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการในรูปแบบดังกล่าวร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว สำนักงาน กสม. จะขยายรูปแบบวิธีการเรียนรู้เช่นนี้ไปสู่คณะนิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัย ๕๐ แห่งทั่วประเทศ ที่ได้มีข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงาน กสม. ต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการบ่มสร้างปัญญาชนนักกฎหมายที่มีหลักคิดด้านสิทธิมนุษยชนและสามารถมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชนและสังคมได้
ตามเอกสารแนบ
26/11/2561

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2222220
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1777
คน