Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ผลการดำเนินงาน View : 73
กสม. เตรียมประกาศใช้ ระเบียบ ว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือและประสานงานด้านสิทธิฯ ในภูมิภาค หวังคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิประชาชนอย่างทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์ตามหลักการปารีส
                    วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ในคราวประชุม กสม. ด้านบริหาร เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 มีมติเห็นชอบ “ร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค พ.ศ. 2563” ว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนผ่านกลไกศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ซึ่งจัดตั้งขึ้นแล้ว ณ สถาบันการศึกษาในพื้นที่ต่าง ๆ ทั้ง 6 ภูมิภาค ได้แก่ 1) จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3) ภาคตะวันออก ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 4) ภาคใต้ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 5) ภาคเหนือ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และ 6) ภาคตะวันตก ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
                    นางประกายรัตน์ กล่าวต่อไปว่า ร่างระเบียบดังกล่าวได้กำหนดหน้าที่และอำนาจของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค อาทิ การส่งเสริมและดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน การประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเบื้องต้นตามที่ได้รับมอบหมายที่ผ่านมา การเฝ้าระวัง และติดตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งประสานหรือแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการคุ้มครองและการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และทันต่อสถานการณ์ ซึ่งขณะนี้ ได้ลงนามในระเบียบดังกล่าวแล้วและอยู่ระหว่างการส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
                    “กสม. ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนอย่างทั่วถึงในทุกภูมิภาค โดยที่ผ่านมาได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ผ่านกลไกศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคดำเนินกิจกรรม อาทิ การจัดสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่เครือข่ายแกนนำเยาวชน การขับเคลื่อนคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านแกนนำครูอาจารย์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน  การอบรมวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ กสม. ในฐานะสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถขับเคลื่อนเรื่องสิทธิมนุษยชนได้ทั้งในระดับสากล ระดับชาติ และระดับภูมิภาค อันสอดคล้องตามหลักการเกี่ยวกับสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ หลักการปารีส (Paris Principles) ที่องค์การสหประชาชาติกำหนดในประเด็นความสามารถในการเข้าถึงทางกายภาพ คือ มีโครงสร้างการทำงานที่ถาวรในภูมิภาคซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย” นางประกายรัตน์ กล่าว
ตามเอกสารแนบ

28/10/2563

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3086921
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
162
คน