Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ผลการดำเนินงาน View : 89
กสม. ห่วงการชุมนุมทางการเมืองในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ขอทุกฝ่ายพึงตระหนักถึงหลักสิทธิมนุษยชน พร้อมแนะ 3 ช่องทางแจ้งเหตุละเมิดสิทธิฯ
            วันที่ 12 ตุลาคม 2563 นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวว่า หลายเดือนที่ผ่านมาได้มีการชุมนุมของนักเรียน นิสิตนักศึกษา รวมทั้งประชาชน เพื่อเสนอข้อเรียกร้องทางการเมือง การปฏิรูปการศึกษา และการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนรายประเด็นที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษาซึ่งมีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องดังกล่าว อีกทั้งจะมีการนัดชุมนุมใหญ่ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ที่อาจนำไปสู่การใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการสื่อสารอันเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังที่เคยปรากฏมา และอาจเพิ่มความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในสังคมไทยได้
            “คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มีความห่วงใยต่อสถานการณ์การชุมนุมมาโดยตลอด พร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์กรณีการชุมนุมทางการเมือง และส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสำนักงาน กสม. ลงพื้นที่สังเกตการณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงในมิติที่จะกระทบต่อสิทธิมนุษยชน อีกทั้ง กสม. ได้เรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดการชุมนุม ตลอดทั้งผู้ชุมนุม นิสิตนักศึกษา ประชาชนทุกฝ่าย และสื่อมวลชน ตระหนักถึงหลักสิทธิมนุษยชน แนวทางปฏิบัติสากล และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เสรีภาพในการชุมนุมและการแสดงความคิดเห็น รวมถึงการจัดการชุมนุมให้เป็นไปด้วยความสงบและสันติ” ผู้ทำหน้าที่แทนประธาน กสม. กล่าว
            นางประกายรัตน์ กล่าวด้วยว่า การชุมนุมที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 14 ตุลาคมนี้ กสม. ขอย้ำให้ทุกฝ่ายพึงตระหนักและเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจังและจริงใจ ขอให้ใช้ความอดทน อดกลั้น ต่อสถานการณ์หรือความเห็นที่แตกต่างกัน และควรนำบทเรียนจากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองในอดีตมาพิจารณาร่วมกันเพื่อหาทางออกภายใต้หลักการ “แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง” ตามแนวทางสันติวิธีและความรับผิดชอบต่อสังคม อันสอดคล้องกับวิถีทางในระบอบประชาธิปไตย นอกจากนี้หากบุคคลใดได้รับความเสียหายหรือพบเห็นการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขอให้แจ้งหรือร้องเรียนต่อ กสม. ทางโทรศัพท์สายด่วน 1377 (ตลอด 24 ชั่วโมง) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ help@nhrc.or.th หรือร้องเรียนด้วยตัวเอง ณ สำนักงาน กสม. ชั้น 6 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
 
*หลักสิทธิมนุษยชนสากลและแนวทางปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้องกับการใช้เสรีภาพในการชุมนุมและการแสดงความคิดเห็น รวมถึงการจัดการชุมนุมให้เป็นไปด้วยความสงบและสันติ (แถลงการณ์ กสม. ลงวันที่ 17 กันยายน 2563)  https://qrgo.page.link/BCKqa
ตามเอกสารแนบ

12/10/2563

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2956297
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
115
คน