Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ผลการดำเนินงาน View : 29
กสม. หารือร่วมแม่ทัพภาคที่ ๔ ประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้ เผยกองทัพตอบรับให้ความร่วมมือในกระบวนการตรวจสอบทุกกรณี
            วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายชาติชาย สุทธิกลม กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เปิดเผยถึงการเข้าพบเพื่อหารือร่วมกับพลโทพรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ ๔ และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๔ (ผอ.กอ.รมน. ภาค ๔) ต่อนโยบายและแนวทางความร่วมมือด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ณ ค่ายเสนาณรงค์ จังหวัดสงขลา ว่า ในการหารือดังกล่าว กสม. ได้ขอให้กองทัพคำนึงถึงความกังวลและความห่วงใยของญาติและผู้ถูกควบคุมตัวในสถานที่ควบคุมตัว โดยขอให้มีมาตรการหรือแนวทางที่เป็นไปเพื่อคุ้มครองสิทธิในชีวิตและร่างกายของผู้ถูกควบคุมตัว ซึ่งหากกองทัพสามารถสร้างความมั่นใจต่อญาติและผู้ถูกควบคุมตัวได้ว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมตามหลักสิทธิมนุษยชน ก็จะสามารถลดข้อร้องเรียนได้ในระดับหนึ่ง
            ส่วนเรื่องร้องเรียนประเด็นสิทธิในกระบวนการยุติธรรมที่รับเป็นคำร้องและเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของ กสม. นั้น ได้ชี้แจงว่า หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ย่อมส่งผลให้รายงานผลการตรวจสอบยุติได้โดยเร็วซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายรวมถึงภาพลักษณ์ของประเทศชาติ
            นายชาติชาย  สุทธิกลม กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวต่อว่า ในการหารือครั้งนี้ พลโทพรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ ๔ และ ผอ.กอ.รมน. ภาค ๔  ยืนยันว่าจะให้ความสำคัญเรื่องการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อประชาชนในพื้นที่ตลอดจนผู้ถูกควบคุมตัว และให้ความร่วมมือกับ กสม. ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเรื่องร้องเรียนทุกกรณีอย่างทันเหตุการณ์ โดย กสม. และพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเข้ามาตรวจสอบได้ทุกกรณี
ตามเอกสารแนบ
09/11/2561

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1743798
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
933
คน