Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ผลการดำเนินงาน View : 187
“กสม. ประกายรัตน์” ชื่นชมรัฐบาลไทย ประกาศใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเป็นประเทศแรกในเอเชีย หวังทุกฝ่ายดำเนินงานตามแผน – นำธุรกิจไทยยั่งยืนบนหลักเคารพสิทธิมนุษยชน
                วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะกำกับดูแลงานด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เปิดเผยถึงกรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติประกาศใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and Human Rights - NAP) ระยะที่ 1 (ปี 2562 - 2565) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ว่า ตนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลไทยประกาศใช้แผน NAP อันเป็นแผนปฏิบัติการระดับชาติที่จัดทำขึ้นตามกรอบหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ  (The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights - UNGPs) ส่งผลให้ไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียที่มีความก้าวหน้าในเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นรูปธรรม
                นางประกายรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ หรือ หลักการ UNGPs มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้นำหลักการชี้แนะฯ เผยแพร่สู่รัฐบาลและภาคธุรกิจไทยตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีส่งผลให้มีการลงนามในปฏิญญาความร่วมมือขับเคลื่อนหลักการชี้แนะฯ ร่วมกันระหว่าง กสม. หน่วยงานของรัฐ และสมาคมภาคธุรกิจในประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 อันแสดงถึงความก้าวหน้าและคำมั่นของรัฐบาลที่จะนำหลักการนี้มาใช้ให้เกิดผลอย่างจริงจังในประเทศไทย ขณะเดียวกัน กสม. ได้พิจารณาปัญหาด้านธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยและตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำแผน NAP ตามกรอบหลักการ UNGPs จึงได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล ศึกษาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จัดทำเป็นข้อเสนอแนะ 12 ประการต่อการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน หรือ แผน NAP เสนอไปยัง ครม. เมื่อเดือนเมษายน 2561 โดยมีสาระครอบคลุมหลักการเคารพ ปกป้อง และเยียวยาด้านสิทธิมนุษยชน อันเป็น 3 เสาหลักพื้นฐานของหลักการ UNGPs ซึ่ง ครม. ก็ได้ตอบรับข้อเสนอดังกล่าว
                “ที่ผ่านมา กสม. ได้ติดตามการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน หรือ แผน NAP มาโดยตลอด ดังนั้นเมื่อทราบว่า ครม. มีมติประกาศใช้แผน NAP ตามกรอบหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยเป็นตัวอย่างที่ดีของประเทศอื่นในภูมิภาครวมทั้งทั่วโลก จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจ จะดำเนินการให้บรรลุตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป อันจะส่งผลดีต่อความยั่งยืนของภาคธุรกิจไทยในยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งต้องทำธุรกิจอย่างเคารพสิทธิมนุษยชน ทั้งจะยังประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศชาติและประชาชนชาวไทยต่อไป” นางประกายรัตน์ กล่าว
ตามเอกสารแนบ

01/11/2562

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2676077
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
80
คน