Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ผลการดำเนินงาน View : 112
กสม. ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันนี้ - 16 กันยายน 2562
กสม. ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๒
ตั้งแต่วันนี้ - ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒
 
                วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายโสพล จริงจิตร เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผยว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มีหน้าที่และอำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ () ในการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗ () ในการส่งเสริมและเผยแพร่ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของแต่ละบุคคลที่ทัดเทียมกัน และการเคารพในสิทธิมนุษยชนของบุคคลอื่นซึ่งอาจแตกต่างกันในทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และศาสนา โดย กสม. ได้เห็นถึงบทบาทอันสำคัญยิ่งของบุคคลและองค์กรที่ทำงานเพื่อพิทักษ์และพัฒนาสิทธิมนุษยชนให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข โดยเฉพาะผู้ที่อุทิศตนเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อบุคคลทุกคนในสังคมและหรือประเทศชาติโดยรวม จึงได้จัดทำ โครงการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๒ ขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ เพื่อมอบรางวัลยกย่อง เชิดชู และประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรเหล่านี้ให้สังคมได้รับรู้ อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ที่อุทิศตนเอง และเป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจแก่บุคคลและองค์กรอื่นในสังคม เพื่อจะได้เกิดจิตสำนึก ความตระหนัก และร่วมมือกันรณรงค์ให้เกิดกระแสสังคมในการให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง อันส่งผลให้การละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยลดน้อยลงได้
                 “ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันเสนอชื่อบุคคลและองค์กรมีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนใน ๗ ด้าน ได้แก่ ๑) สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ๒) สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ๓) สิทธิเด็ก ๔) การขจัดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความแตกต่างทางเพศ ๕) การขจัดการเลือกปฏิบัติทางชาติพันธุ์และสถานะบุคคล ๖) การต่อต้านการทรมาน และการปฏิบัติหรือลงโทษอื่นที่โหดร้าย และ ๗) สิทธิคนพิการ หรือ สิทธิผู้สูงวัย โดยรางวัลแต่ละด้านสามารถเสนอชื่อได้ทั้งบุคคล และองค์กร ทั้งภาครัฐภาคเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน” นายโสพล กล่าว
                ทั้งนี้ บุคคลและองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง ๗ ด้าน จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล รางวัลละ ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ประจำปี ๒๕๖๒ ผู้สนใจสามารถเสนอชื่อบุคคลและองค์กรได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ โดยจัดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องมาด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์มาที่ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๖ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ หรือ ส่งทางอีเมล chamaree@nhrc.or.thดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nhrc.or.th  และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร ๐ ๒๑๔๑ ๓๙๓๐, ๐ ๒๑๔๑ ๓๙๓๑
ตามเอกสารแนบ

01/08/2562

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2670056
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
43
คน