Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ผลการดำเนินงาน View : 28
กสม. ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา สมัครร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันนี้ – 16 ตุลาคม 2563 หวังสร้างเยาวชนผู้มีศักยภาพด้านการสื่อสารร่วมกันขับเคลื่อนเรื่องสิทธิฯ
              วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในปีนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จัดการแข่งขัน “โต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา” ประจำปี 2563 อันเป็นกิจกรรมสำคัญที่ กสม. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นได้ดำเนินการร่วมกันมาตั้งแต่ กสม. ชุดที่ 2 ต่อเนื่องมาจนถึง กสม. ชุดปัจจุบัน (ชุดที่ 3) โดยมีจุดมุ่งหมายให้เยาวชนเกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และความสำคัญของสิทธิมนุษยชนควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งที่ผ่านมาได้ส่งเยาวชนผู้ชนะการแข่งขันเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนในประชาคมอาเซียน (AICHR Youth Debate on Human Rights ) ด้วย
               นางฉัตรสุดา กล่าวต่อไปว่า ในปีนี้ กสม. จึงขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา อายุระหว่าง 18 - 25 ปี ซึ่งกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีความสามารถและประสบการณ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันเป็นภาษาอังกฤษ เช่น การแข่งขันสุนทรพจน์ (Public Speaking)  การแข่งขันโต้วาที (Debate Competition) การแข่งขันรูปแบบสหประชาชาติจำลอง (Model United Nations Competition) การแข่งขันว่าความในศาลจำลอง (Moot Court Competition) สมัครเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันนี้ – 16 ตุลาคม 2563 โดยผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและลงพื้นที่ทำกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน ก่อนร่วมการแข่งขันโต้วาทีด้วย
                “แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะทำให้ในปีนี้ไม่มีการจัดการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนในประชาคมอาเซียน แต่ กสม. ยังคงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา เกิดความตระหนักรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศและประชาคมอาเซียน จึงได้จัดการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2563 ในประเทศไทยขึ้น ทั้งนี้ กสม. มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่จะได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่และขับเคลื่อนเรื่องสิทธิมนุษยชนสู่สังคมต่อไป” นางฉัตรสุดา กล่าว
               ทั้งนี้ นิสิต นักศึกษาผู้สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ www.nhrc.or.th หรือสแกน QR Code ที่แนบไว้ด้านท้ายนี้
ตามเอกสารแนบ
 

08/10/2563

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2949014
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
971
คน