Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
หยิบมาถก ยกมาคุย
ปี 2562
เดือน พฤษภาคม
ชื่อตอน ผู้ดำเนินรายการ วิทยากรรับเชิญ ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
ข้อเสนอแนะในการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่หมู่บ้านมอแกน หมู่เกาะสุรินทร์ (9 พฤษภาคม 2562) นายประจักษ์ มะวงสา นางเตือนใจ ดรเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
สำนักงาน กสม. ลงนามบันทึกความร่วมมือส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชน กับคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2 พฤษภาคม 2562) นายประจักษ์ มะวงสา ผศ.สุจิตรา ดุลยาเดชานนท์ อาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย download download
เดือน เมษายน
ชื่อตอน ผู้ดำเนินรายการ วิทยากรรับเชิญ ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
ข้อเสนอแนะต่อวิกฤติมลพิษทางอากาศในภาคเหนือ (25 เมษายน 2562) นายประจักษ์ มะวงสา นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
เสียงสะท้อนต่อการรณรงค์เมาไม่ขับ (18 เมษายน 2562) นายประจักษ์ มะวงสา นายแท้จริง ศิริพานิช อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
ข้อเสนอแนะต่อวิกฤติมลพิษทางอากาศในภาคเหนือ (11 เมษายน 2562) นายประจักษ์ มะวงสา นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงษ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
“กสม.- สถาบันพระปกเกล้า” ร่วมมือทางวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชน สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปสม.) รุ่นที่ 1 (4 เมษายน 2562) นายประจักษ์ มะวงสา นายวัส ติงสมิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
เดือน มีนาคม
ชื่อตอน ผู้ดำเนินรายการ วิทยากรรับเชิญ ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
การประสานความร่วมมือกับภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต ป้องกันผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน (28 มีนาคม 2562) นายประจักษ์ มะวงสา นายโสพล จริงจิตร เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนมอแกน (21 มีนาคม 2562) นายประจักษ์ มะวงสา นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
การประชุม GANHRI 2019 (14 มกราคม 2562) นายประจักษ์ มะวงสา นายวัส ติงสมิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
งานเชิดชูเกียรติผู้หญิงปกป้องสิทธิมนุษยชนเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี พ.ศ. 2562 (7 มีนาคม 2562) นายประจักษ์ มะวงสา คุณนัยนา สุภาพึ่ง อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
เดือน กุมภาพันธ์
ชื่อตอน ผู้ดำเนินรายการ วิทยากรรับเชิญ ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
การไม่เปิดเผยประวัติอาชญากรรมของเด็กและเยาวชน ตามหลักสิทธิเด็ก หรือมีไว้ในครอบครอง (28 กุมภาพันธ์ 2562) นายประจักษ์ มะวงสา นายวัส ติงสมิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
ข้อเสนอแนะแก่รัฐบาล กำหนด “พาราควอต” เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ห้ามผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง (21 กุมภาพันธ์ 2562) นายประจักษ์ มะวงสา นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
ความเห็นต่อ ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ... (14 กุมภาพันธ์ 2562) นายประจักษ์ มะวงสา นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
ความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ - ป่าชุมชน ถึง สนช. (7 กุมภาพันธ์ 2562) นายประจักษ์ มะวงสา นายวัส ติงสมิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
เดือน มกราคม
ชื่อตอน ผู้ดำเนินรายการ วิทยากรรับเชิญ ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
การเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ เยี่ยมพระสงฆ์ที่ประสบเหตุลบยิงภายในวัดรัตนานุภาพ (31 มกราคม 2562) นายประจักษ์ มะวงสา นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
การฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (24 มกราคม 2562) นายประจักษ์ มะวงสา นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
ความปลอดภัยในการโดยสารรถจักรยานยนต์ : สิทธิลูกหลานไทยที่ต้องคุ้มครอง (17 มกราคม 2562) นายประจักษ์ มะวงสา นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับร่างกฎหมายกลางว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (10 มกราคม 2562) นายประจักษ์ มะวงสา นายวัส ติงสมิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
การฟื้นฟูเยียวยาผู้ต้องขัง (Rehabilitation) (3 มกราคม 2562) นายประจักษ์ มะวงสา นายชาติชาย สุทธิกลม กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
ปี 2561
เดือน ธันวาคม
ชื่อตอน ผู้ดำเนินรายการ วิทยากรรับเชิญ ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
รณรงค์เมาไม่ขับในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ นายประจักษ์ มะวงสา นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
การกำหนดสถานะบุคคลในพื้นที่จังหวัดเชียงราย นายประจักษ์ มะวงสา นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
ความสำคัญของวันสิทธิมนุษยชนและการจัดงานวันสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561 เยียวยาที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน นายประจักษ์ มะวงสา นายโสพล จริงจิตร เลขาธิการกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับรัฐวิสาหกิจ นายประจักษ์ มะวงสา นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
เดือน พฤศจิกายน
ชื่อตอน ผู้ดำเนินรายการ วิทยากรรับเชิญ ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
การประสานความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนกับแม่ทัพภาคที่ 4 นายประจักษ์ มะวงสา นายชาติชาย สุทธิกลม กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี นายประจักษ์ มะวงสา คุณอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
สัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่อง การเข้าถึงกระบวนการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน นายประจักษ์ มะวงสา นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
สิทธิการจัดการที่ดินเพื่อรณรงค์ส่งเสริมสิทธิที่ดินสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชนชาติพันธุ์ นายประจักษ์ มะวงสา นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
การรับฟังข้อคิดเห็นต่อร่างข้อเสนแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ นายประจักษ์ มะวงสา นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
เดือน ตุลาคม
ชื่อตอน ผู้ดำเนินรายการ วิทยากรรับเชิญ ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
สิทธิชุมชน กรณีการอนุรักษ์ปลาพะยูน นายประจักษ์ มะวงสา นายภาคภูมิ วิธานติรวัฒน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
การประชุมระดับชาติว่าด้วย การกักตัวเด็ก ผู้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและการจัดทำทางเลือกเด็กในชุมชน นายประจักษ์ มะวงสา คุณอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
ความร่วมมือทางกระบวนการยุติธรรมเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน นายประจักษ์ มะวงสา นายชาติชาย สุทธิกลม กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
ธุรกิจการโรงแรม และท่องเที่ยวใน จังหวัดภูเก็ตสู่การเป็นต้นแบบการทำธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน นายประจักษ์ มะวงสา นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
เดือน กันยายน
ชื่อตอน ผู้ดำเนินรายการ วิทยากรรับเชิญ ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา นายประจักษ์ มะวงสา นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
สิทธิมนุษยชนศึกษากับวาระแห่งความร่วมมือระดับชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน นายประจักษ์ มะวงสา นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
การลงพื้นที่ป่าชุมชนบ้านบุญเรือน และพื้นที่บ้านห้วยลึก จังหวัดเชียงราย นายประจักษ์ มะวงสา นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 8 ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและชุมชน นายประจักษ์ มะวงสา นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
เดือน สิงหาคม
ชื่อตอน ผู้ดำเนินรายการ วิทยากรรับเชิญ ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
บทบาทของภาคประชาสังคมต่อการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน นายประจักษ์ มะวงสา นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
การจัดทำข้อเสนอแนะในการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย นายประจักษ์ มะวงสา คุณอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันตก นายประจักษ์ มะวงสา อาจารย์ศิรินทร์ อินทรวิชะ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี download download
ยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนในการทำงานเชื่อมโยงกับศูนย์ศึกษา และประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน นายประจักษ์ มะวงสา นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
แนวทางการช่วยเหลือสัญชาติ กรณีปู่คออี้ นายประจักษ์ มะวงสา นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
เดือน กรกฎาคม
ชื่อตอน ผู้ดำเนินรายการ วิทยากรรับเชิญ ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
ข้อเสนอแนะแก่รัฐบาลต่อปัญหาการค้ามนุษย์ นายประจักษ์ มะวงสา นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
โรดแมป : สิทธิมนุษยชนบนเส้นทางประชาธิปไตย นายประจักษ์ มะวงสา นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
งานวันสถาปนองค์กร กสม.ครบรอบ 17 ปี นายประจักษ์ มะวงสา นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
อนาคตของเด็ก ผู้ลี้ภัย นายประจักษ์ มะวงสา คุณอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
เดือน มิถุนายน
ชื่อตอน ผู้ดำเนินรายการ วิทยากรรับเชิญ ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
ประหารชีวิตลดการกระทำผิดได้จริงหรือ นายประจักษ์ มะวงสา นายชาติชาย สุทธิกลม กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
บทบาทผู้ร้องทุกข์แทนผู้เสียหายในคดีอาญา นายประจักษ์ มะวงสา ผศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ download download
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดกรณีรื้อถอนเผาทำลาย สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน นายประจักษ์ มะวงสา นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
การขับเคลื่อนหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน นายประจักษ์ มะวงสา นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
เดือน พฤษภาคม
ชื่อตอน ผู้ดำเนินรายการ วิทยากรรับเชิญ ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
การประชุมวิชาการเรื่อง การขับเคลื่อนหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วย ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน นางสาวภาวิณี โตตะเคียน นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
วิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน นางสาวภาวิณี โตตะเคียน นายพิทักษ์ เกิดหอม ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิ download download
กสม. มีมติชี้การระบาดของปลาหมอสีคางดำจากประเทศกานา กระทบสิทธิการทำกินของเกษตรกรไทย นางสาวภาวิณี โตตะเคียน นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
กระบวนการต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิชุมชน กรณี ชุมชนป้อมมหากาฬ นางสาวภาวิณี โตตะเคียน นางสุนี ไชยรส อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
ข้อเสนอแนะในการคุ้มครองสิทธิแรงงาน นางสาวภาวิณี โตตะเคียน นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
เดือน เมษายน
ชื่อตอน ผู้ดำเนินรายการ วิทยากรรับเชิญ ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
โต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา นางสาวภาวิณี โตตะเคียน นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
รณรงค์เมาไม่ขับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ นางสาวภาวิณี โตตะเคียน นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
Leading by Example : รัฐวิสาหกิจไทยสู่ต้นแบบการทำธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน นางสาวภาวิณี โตตะเคียน นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
การแข่งขันและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชนสำหรับนิสิต นักศึกษา เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียนประจำปี 2561 นางสาวภาวิณี โตตะเคียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยนาถ ฟักทองพรรณ อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มโต้วาที จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย download download
เดือน มีนาคม
ชื่อตอน ผู้ดำเนินรายการ วิทยากรรับเชิญ ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
รายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและผลการดำเนินงาน ปี 2559 นางสาวภาวิณี โตตะเคียน นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
การประชุมกรอบความร่วมมือและขั้นตอนของสหประชาชาติในส่วนที่เกี่ยวกับชนพื้นเมือง ประจำปี 2561 นางสาวภาวิณี โตตะเคียน นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
การจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุและคนพิการ นางสาวภาวิณี โตตะเคียน นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
ความสำคัญของวันสตรีสากล นางสาวภาวิณี โตตะเคียน คุณอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
การจัดอบรมส่งเสริม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ให้กับหน่วยงานในพื้นที่ นางสาวภาวิณี โตตะเคียน นายชาติชาย สุทธิกลม กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
เดือน กุมภาพันธ์
ชื่อตอน ผู้ดำเนินรายการ วิทยากรรับเชิญ ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
ข้อเสนอแนะเพื่อหาทางออกกรณีโรงไฟฟ้าถ่านหิน กระบี่ – เทพา นางสาวภาวิณี โตตะเคียน นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
การจดแจ้งองค์กรเอชนด้านสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพ นางสาวภาวิณี โตตะเคียน นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
ข้อเสนอแนะแก่สมาคมนักข่าวเพื่อป้องกันการละเมิดทางเพศ นางสาวภาวิณี โตตะเคียน คุณอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
ประกาศเชิญชวนจดแจ้งองค์กรเอชนด้านสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพ นางสาวภาวิณี โตตะเคียน นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
เดือน มกราคม
ชื่อตอน ผู้ดำเนินรายการ วิทยากรรับเชิญ ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้หญิงและเด็กในการดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร กรณี สถานบริการอาบ อบ นวด วิคตอเรีย ซีเครทณ บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร นางสาวภาวิณี โตตะเคียน นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
ประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริง EHIA กรณี โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา นางสาวภาวิณี โตตะเคียน นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
สถานการณ์ด้านสิทธิเด็ก นางสาวภาวิณี โตตะเคียน นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพัฒ ผู้ชำนาญการประจำสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
การประสานความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุแห่งชาติและสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กรณีการเผยแพร่ความรู้สิทธิมนุษยชนในรูปแบบสื่อสารคดีสิทธิมนุษยชน นางสาวภาวิณี โตตะเคียน นายนิติธร ทองธีรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายและชุมชนสัมพันธ์ไทยพีบีเอส download download
ปี 2560
เดือน ธันวาคม
ชื่อตอน ผู้ดำเนินรายการ วิทยากรรับเชิญ ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
รณรงค์เมาไม่ขับ ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ นางสุภนิตา จันทร์มูล นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
การลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน นางสุภนิตา จันทร์มูล นายชาติชาย สุทธิกลม กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
UN Forum on Business and Human Rights ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ นางสุภนิตา จันทร์มูล นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีโครงการบริหารจัดการน้ำโขง เลย ชี มูล และโครงการก่อสร้างประตู ระบายน้ำศรีสองรักษ์ ที่อาจกระทบสิทธิของชุมชน นางสุภนิตา จันทร์มูล นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
การประกาศสิทธิมนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติ นางสุภนิตา จันทร์มูล นายพิทยา จินาวัฒน์ อดีตอธิบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ download download
เดือน พฤศจิกายน
ชื่อตอน ผู้ดำเนินรายการ วิทยากรรับเชิญ ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
ขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชน ไทยแลนด์ 4.0 นางสุภนิตา จันทร์มูล นายพิทยา จินาวัฒน์ อดีตอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ download download
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเด็กในสถานกักกันในสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง นางสาวสุภนิดา จันทร์มูล นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
ข้อเสนอแนะในการไล่รื้อชุมชนป้อมมหากาฬ นางสุภนิตา จันทร์มูล นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
การหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามและเกษตรกร กรณีร้องเรียนปลาหมอสีคางดำระบาด นางสุภนิตา จันทร์มูล นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
ASEM Conference on Global Ageing and Human Rights of Older Persons นางสุภนิตา จันทร์มูล นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
เดือน ตุลาคม
ชื่อตอน ผู้ดำเนินรายการ วิทยากรรับเชิญ ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
ถอดรหัส Thailand 4.0 : จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ สู่การพัฒนาองค์กร ตอนที่ 2 (ไฟล์เสียง) นางสุภนิตา จันทร์มูล ศ.ดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ download download
ถอดรหัส Thailand 4.0 : จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ สู่การพัฒนาองค์กร ตอนที่ 1 (ไฟล์เสียง) นางสุภนิตา จันทร์มูล ศ.ดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ download download
ร้องเซเว่นฯ หยุดขายเบียร์สด เสี่ยงดื่มแล้วเกิดอุบัติเหตุ นางสุภนิตา จันทร์มูล นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
การประสานงานภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านสถานะบุคคลในภาคเหนือและภาคอีสาน นางสุภนิตา จันทร์มูล นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
เดือน กันยายน
ชื่อตอน ผู้ดำเนินรายการ วิทยากรรับเชิญ ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
แนวทางการมาตรฐานทางจริยธรรมกับการสร้างเสริมความสุจริตและธรรมาภิบาล นางสาวสุภนิดา จันทร์มูล นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีผู้หญิงมุสลิม ชายแดนใต้ นางสาวสุภนิดา จันทร์มูล นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
ขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชน ไทยแลนด์ 4.0 นางสาวสุภนิดา จันทร์มูล นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
ปัญหาการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่มีการอายัด นางสาวสุภนิดา จันทร์มูล นายชาติชาย สุทธิกลม กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
เดือน สิงหาคม
ชื่อตอน ผู้ดำเนินรายการ วิทยากรรับเชิญ ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
การเข้าถึงสิทธิเด็ก ผู้ลี้ภัย ผู้แสวงหาที่ลี้ภัยและครอบครัว นางสาวสุภนิดา จันทร์มูล นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
การเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานเครือข่าย ภาคใต้และภาคเหนือ นางสาวสุภนิดา จันทร์มูล นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
การประชุมสมัชชาชนเผ่า ครั้งที่ 3 นางสาวสุภนิดา จันทร์มูล download download
เปิดบ้านพบสื่อมวลชนเนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ปี กสม. ตอนที่ 2 (ไฟล์เสียง) นางสาวสุภนิดา จันทร์มูล download download
เปิดบ้านพบสื่อมวลชนเนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ปี กสม. ตอนที่ 1 (ไฟล์เสียง) นางสาวสุภนิดา จันทร์มูล download download
เดือน กรกฎาคม
ชื่อตอน ผู้ดำเนินรายการ วิทยากรรับเชิญ ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
ความสำคัญของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท นางสาวสุภนิดา จันทร์มูล นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสัญชาติและสิทธิความเป็นพลเมืองของรัฐไทย นางสาวสุภนิดา จันทร์มูล นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
รายงานคู่ขนานอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี นางสาวสุภนิดา จันทร์มูล นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
การประชุมหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติ นางสาวสุภนิดา จันทร์มูล นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
เดือน มิถุนายน
ชื่อตอน ผู้ดำเนินรายการ วิทยากรรับเชิญ ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
บันทึกข้อตกลงกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อแก้ไขปัญหาสัญชาติ นางสาวสุภนิดา จันทร์มูล นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
เซตซีโร่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางสาวสุภนิดา จันทร์มูล นายวัส ติงสมิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
พรบ.เดินเรือในน่านน้ำไทย นางสาวสุภนิดา จันทร์มูล นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
สัมมนาเรื่อง หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน นางสาวสุภนิดา จันทร์มูล นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
โครงการสัมมนาเครือข่ายสิทธิมนุษยชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ นางสาวสุภนิดา จันทร์มูล นายสมพงศ์ สระแก้ว ผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพสิทธิแรงงาน download download
เดือน พฤษภาคม
ชื่อตอน ผู้ดำเนินรายการ วิทยากรรับเชิญ ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
การเผยแพร่และการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะเรื่อธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย นางสาวสุภนิดา จันทร์มูล นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
การประชุมสามัญแห่งสหประชาชาติประเด็นชนเผ่าพื้นเมือง(UNPFII) ครั้งที่ 16 นางสาวสุภนิดา จันทร์มูล นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
การละเมิดสิทธิมนุษยชน ในพื้นที่ชุมชนน้ำแดง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวสุภนิดา จันทร์มูล นายธีรเนตร ไชยสุวรรณ ตัวแทนสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ download download
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาที่ดิน นางสาวสุภนิดา จันทร์มูล นายวัส ติงสมิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
เดือน เมษายน
ชื่อตอน ผู้ดำเนินรายการ วิทยากรรับเชิญ ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
การศึกษาดูงานด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ณ ประเทศเกาหลีใต้ นางสาวสุภนิดา จันทร์มูล นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
การตรวจสอบการเสียชีวิตของนายชัยภูมิ ป่าแส นางสาวสุภนิดา จันทร์มูล นายชาติชาย สุทธิกลม กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
รณรงค์เมาไม่ขับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ นางสาวสุภนิดา จันทร์มูล นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
การประชุมเพื่อพิจารณารายงานประเทศ ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) นางสาวสุภนิดา จันทร์มูล นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
เดือน มีนาคม
ชื่อตอน ผู้ดำเนินรายการ วิทยากรรับเชิญ ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
สิทธิชุมชน (ไฟล์เสียง) นางสาวสุภนิดา จันทร์มูล อ.กิติศักดิ์ ปรกติ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ download download
ตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชน (ไฟล์เสียง) นางสาวสุภนิดา จันทร์มูล วิชัย ศรีรัตน์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช download download
ตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชน (ไฟล์เสียง) นางสาวสุภนิดา จันทร์มูล วิชัย ศรีรัตน์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช download download
ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน นางสาวสุภนิดา จันทร์มูล นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางสาวสุภนิดา จันทร์มูล นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
เดือน กุมภาพันธ์
ชื่อตอน ผู้ดำเนินรายการ วิทยากรรับเชิญ ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
ทางเลือกในการจัดการผู้ลี้ภัย นางสาวสุภนิดา จันทร์มูล นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
สานพลังชุมชนเพื่อคืนคนดีสู่สังคม แต่กฎหมายกลับห้ามคนพ้นโทษทำงาน นางสาวสุภนิดา จันทร์มูล นางสาวกุลภา วัจนสาระ นักวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล download download
การยกระดับการทำงานของด้านสิทธิมนุษยชนให้เป็นที่ประจักษ์ นางสาวสุภนิดา จันทร์มูล นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
การลงพื้นที่แก้ข้อพิพาทที่ดินข้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นางสาววรกรณ์ รสภิรมย์ นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
เดือน มกราคม
ชื่อตอน ผู้ดำเนินรายการ วิทยากรรับเชิญ ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
ระเบิดแก่งแม่น้ำโขง นางสาวสุภนิดา จันทร์มูล นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
โครงการสร้างความเข้าใจสิทธิชุมชนภายใต้หลักการสิทธิมนุษยชน นางสาววรกรณ์ รสภิรมย์ นายชาติชาย สุทธิกลม กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
ยุทธศาสตร์การทำงานด้านสิทธิเด็ก นางสาวสุภนิดา จันทร์มูล นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
ข่าวลือท่ามกลางวิกฤตการณ์ทางการเมืองในสื่อใหม่ : กรณีศึกษาทวิตเตอร์ นางสาววรกรณ์ รสภิรมย์ นางพิจิตรา สึคาโมโต้ อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย download download

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3088670
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1911
คน