Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
สำนึกของสังคม
ปี 2563
เดือน มีนาคม
ชื่อตอน เนื้อหาสำคัญ วิทยากรรับเชิญ ฟังออนไลน์
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาของประเทศในสถานการณ์โควิด–19 (27 มีนาคม 2563) การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยกลับขยายตัวสูงขึ้น อันเนื่องจากสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เปลี่ยนแปลงไป คล้ายกับสถานการณ์ในหลายประเทศ และเพื่อป้องกันมิให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวลุกลามมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลกระทบโดยเฉพาะต่อสิทธิในการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนคนไทย และสิทธิด้านแรงงาน ซึ่งพึงได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR) ที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม กสม. ขอเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาของประเทศในสถานการณ์ปัจจุบันขึ้นเป็นฉบับที่ 2 เพิ่มเติม ดังนี้ นายกรัฐมนตรีควรมีอำนาจเต็มในการแก้ไขปัญหา ควรบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาให้มีแนวทางการจัดการในทิศทางเดียวกัน การสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวก็ตาม ก็ควรพึงกระทำด้วยความรอบคอบ และไม่เลือกปฏิบัติ พร้อมกำหนดมาตรการเยียวยาอย่างเป็นธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น ผู้ใช้แรงงานซึ่งต้องหยุดงานตามคำสั่ง ทั้งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางตรงข้าม เป็นเหตุให้ผู้ใช้แรงงานจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนาในต่างจังหวัด ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคนี้ไปยังคนใกล้ชิดในท้องถิ่น ทั้งยังไม่มีหลักฐานที่ชัดแจ้งว่า ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือคอมมูนิตี้มอลล์เป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด 19 จนถึงกับต้องสั่งปิดสถานประกอบการดังกล่าว ในสถานการณ์ปัจจุบัน หากรัฐบาลจะพิจารณานำยุทธการปิดเมืองมาใช้ในพื้นที่และช่วงเวลาที่กำหนด พึงระมัดระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยุทธการดังกล่าว และควรวางแผน "ยุทธบริการ" อย่างรอบคอบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต รวบรวม และจัดส่งอาหารให้ถึงทุกวัน การเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัย และการเข้าถึงการรับบริการสาธารณสุขของรัฐ โดยเฉพาะในกลุ่มคนยากจนในเมือง ประชาชนควรแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการปฏิบัติตามคำสั่ง หรือข้อเสนอ หรือมาตรการของรัฐบาล ทีมแพทย์ และหน่วยงานของรัฐ เพื่อร่วมมือกันป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 เช่น มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” และควรให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการของรัฐเพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของโรคอย่างเคร่งครัด นายวัส ติงสมิตร ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download
ข้อห่วงใยและข้อเสนอแนะของ กสม.ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (20 มีนาคม 2563) จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มีความห่วงใยต่อสถานการณ์การระบาดของโรคดังกล่าวที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน และมีข้อเสนอต่อทุกภาคส่วนเพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย รวมทั้งการเยียวยาความเสียหาย รวม 6 ข้อ ซึ่งรัฐบาลก็ได้รับไปดำเนินการแล้วทั้งหมด เช่น รัฐบาลควรจัดตั้งองค์กรที่มีกลไกร่วมกันในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 โดยมีอำนาจเต็มในการดำเนินการ ไม่ควรให้หน่วยงานของรัฐต่างฝ่ายต่างดำเนินการ และเผยแพร่ข่าวจนเกิดความสับสนแก่ประชาชน เปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอย่างเป็นระบบและชัดเจน รวมทั้งมีมาตรการในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และยับยั้งการแพร่ระบาดอย่างรัดกุม การเร่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์และสิ่งจำเป็นในการป้องกันโรค เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ และเจลล้างมือ ให้เพียงพอต่อความต้องการของทุกภาคส่วนตามลำดับความจำเป็นเร่งด่วน มีมาตรการดูแลเยียวยาเป็นพิเศษแก่ผู้มีรายได้น้อย ประชาชนในชนบทห่างไกล ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ต้องขัง ซึ่งมีโอกาสได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคเช่นกัน เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็น การดูแลสุขภาพ การเฝ้าระวัง และการรักษาอย่างถูกต้อง และทันท่วงที กสม. ยังมีข้อเสนอแนะให้ประชาชนควรพิจารณาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับอย่างระมัดระวัง เพื่อมิให้มีการเผยแพร่ ส่งต่อข้อมูลที่ไม่เป็นจริงต่อสาธารณะ อันก่อให้เกิดความตื่นตระหนกและความเข้าใจผิด และพึงหลีกเลี่ยงการใช้คำพูดหรือเนื้อหาสร้างความเกลียดชัง แบ่งแยก ตีตรา และเลือกปฏิบัติต่อกันด้วยเหตุแห่งความเกี่ยวพันกับโรค เพื่อทุกฝ่ายจะได้ให้ความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิผล นายวัส ติงสมิตร ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download
กสม. เสริมสร้างพลัง ส่งเสริมการเคารพสิทธิสตรี การขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (13 มีนาคม 2563) ในเอเชียที่ประกาศใช้แผน NAP ซึงในปัจจุบันนั้น ประเทศในโลกที่ได้ประกาศใช้แผนนี้มีอยู่ประมาณ 40 ประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศในภูมิภาคยุโรป รัฐบาลนำแผนที่จัดทำขึ้นจากข้อเสนอแนะของ กสม. ไปดำเนินการ นายกรัฐมนตรีได้ประกาศว่าประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะนำหลักการชี้แนะของสหประชาการ ซึ่งแผนจะเขียนดีแค่ไหน แต่ไม่ดีเท่าการนำมาใช้ ทันที่ที่รัฐบาลประกาศใช้แผน ได้มีสามหน่วยงานภาครัฐ ได้ลงนามการองค์กรใหญ่เพื่อยืนยันว่าจะนำแผนไปใช้ จะเป็นการป้องกันตนเองว่าจะไม่ไปละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งจะมีการประเมินด้านสิทธิมนุษยชน เช่น สิทธิแรงงาน สิทธิสิ่งแวดล้อม การประกอบธุรกิจจะยั่งยืนเพราะมีความเข้าใจ ป้องกันการเกิดปัญหา มีการนำความจริงมาแถลงการณ์กันอย่างตรงไปตรงมา อะไรทำได้ก็พยายามทำให้ได้ อะไรทำไม่ได้ก็ต้องชี้แจง การเปิดพื้นที่ให้มีการแสดงความคิดเห็น ให้เจรจากัน ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อสังคม และประชาชนจะได้ประโยชน์ การที่ธุรกิจไทยจะไปทำธุรกิจที่ประเทศอื่น ก็จะได้รับความยอมรับว่าการประกอบธุรกิจและนำหลักการสิทธิมนุษยชนของไทยไปใช้ด้วย แผนการทำงานต่อไป กสม.คือจะต้องคอยติดตาม ให้ข้อเสนอแนะตรงตามแผน หลักการชี้แนะ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีประโยชน์และต้องดำเนินการต่อไป เพื่อให้ประชาชนไทยอยู่เย็นเป็นสุข วันที่ 5 มีนาคม 2563 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน กสม. ได้ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ นำโดยประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา และ ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download
กสม.เสริมสร้างพลัง ส่งเสริมการเคารพสิทธิสตรี (6 มีนาคม 2563) ความเป็นมาของวันสตรีสากล เกิดขึ้นเมื่อต้น ค.ศ. 1900 จากเคลื่อนไหวของยุคอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องใช้แรงงานมากขึ้น แรงงานสตรีจึงเข้ามาสู่การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานทอผ้า แต่ถูกเอาเปรียบที่ได้รับค่าแรงน้อยกว่าผู้ชาย ในขณะที่ผู้หญิงก็ทำงานหนักพอๆกัน ผู้หญิงจึงได้ออกมาเรียกร้องสิทธิสตรี ทั้งในกรณีเรื่องค่าแรงและวันหยุด ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ควรจะได้รับ จนนำไปสู่การผลักดันให้ผู้หญิงได้รับสิทธิในด้านต่าง ๆ มากขึ้น ได้รับการยอมรับและนำไปสู่การปฏิบัติ และรับรองว่าผู้หญิงจะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน จึงได้กำหนดวันที่ 8 มีนาคม เป็นวันสตรีสากลเพื่อระลึกถึงการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิสตรี ในปัจจุบันนั้น ประเทศไทยได้รับรองสิทธิของผู้ชายและผู้หญิงให้มีความเท่าเทียมกัน แต่ต้องผ่านการต่อสู้เรียกร้องมายาวนานเพื่อให้ผู้หญิงได้รับการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนชนอย่างเท่าเทียมกันโดยแท้จริง ซึงประเทศไทยได้ลงสัตยาบันในพันธกรณีว่าด้วยการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบในปี พ.ศ. 2528 แต่ยังมีข้อสงวนอยู่บางประกาศ ในปี พ.ศ. 2533 ได้มีการเรียกร้องให้ประเทศไทยยกเลิกข้อสงวนในการจ้างงาน และทบทวนความเสมอภาคในการจ้างงานผู้หญิงและให้ผู้หญิงสามารถเข้าสู่ตำแหน่งงานต่าง ๆ ได้มากขึ้น เช่น ตำแหน่งในการบริหาร ซึ่งประเทศไทยได้ปรับเปลี่ยนมาโดยตลอด แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้รับการยอมรับจากสังคมยังต้องดำเนินงานต่อไปอีกมาก นางสาวอารีวรรณ จตุทอง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download
เดือน กุมภาพันธ์
ชื่อตอน เนื้อหาสำคัญ วิทยากรรับเชิญ ฟังออนไลน์
การสร้างความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (28 กุมภาพันธ์ 2563) ตามที่ กสม. มีบทบาทหน้าที่ในการตรวจสอบข้อร้องเรียนและเสนอแนะแนวทางการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้น กสม.ได้รับการร้องเรียนมาจากที่มาจากประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้มาตลอด ส่วนมากจะเป็นเรื่องคดีความมั่นคง เพราะเป็นพื้นที่ที่มี พรบ.กฎอัยการศึก ให้อำนาจในการนำผู้ต้องสงสัยไปสอบสวน การที่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนำตัวผู้ต้องสงสัยมาควบคุมตัวนั้น ญาติมักจะมาร้องเรียนต้อ กสม.ว่าผู้ต้องสงสัยถูกบังคับ ขู่เข็ญ ทรมานให้รับสารภาพ กสม.ก็ได้พยายามทำหน้าที่อย่างเต็มที่ แต่เมื่อตรวจสอบแล้วไม่พบการกระทำความผิด เพราะเป็นตรวจสอบภายหลัง จึงมักจะไม่มีหลักฐานปรากฏ พื้นที่ภาคใต้เป็นพื้นที่อ่อนไหวที่มีกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นค่อนข้างมาก ซึ่ง กสม.ให้ความสำคัญเป็นกรณีที่เกิดขึ้นในจังหวัดขายแดนใต้เป็นพิเศษ เมื่อมีการร้องเรียนกรณีการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้สที่ภาครัฐเป็นจำนวนมาก กสม.จึงจัดทำการอบรมนี้ขึ้นมาเพื่อการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยได้เริ่มการอบรมมาตั้งแต่ปี 2559 ในการอบรมครั้งล่าสุดนั้น ได้จัดขึ้นเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ เจ้าหน้าที่ระดับผู้บังคับบัญชา รวมไปถึงผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน 100 คน การอบรมจะแบ่งเป็นสองวัน มีเนื้อหาการอบรมที่จะเน้นไปที่พันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยลงนามไว้ กลไกที่ต้องติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศเพื่อจัดทำรายงาน เนื้อหาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการต่อต้านการซ้อมทรมาน มีกรณีศึกษาที่ร่วมกันแลกเปลี่ยนพูดคุยว่าถ้ามีกรณีใด ๆ เกินขึ้น จะสามารถดำเนินการได้อย่างไรให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน ผลการอบรมเป็นไปในทิศทางที่ดี และจะจัดต่อเนื่องอีกทุกปี หลังการอบรมได้วางเป้าหมายร่วมกันว่า จะอบรมต่อเนื่องทุกปี เพราะมีเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินภายในพื้นที่ภาคใต้จำนวนมากที่ควรจะได้รับร่วมการอบรมนี้ จะต้องขยายการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น มีการวางแนวทางการทำงานร่วมกันของกองทัพ กอรมน. ภาค 4 และจะขยายกลุ่มเป้าหมายอื่นด้วย ทั้งนี้ มีองค์กรอื่นที่ดำเนินการอยู่แล้วด้วย แต่ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะดำเนินการในรูปแบบเครือข่าย ผลการดำเนินงานส่งผลให้การร้องเรียนลดลงอย่างเห็นได้ชัด เจ้าหน้าที่เข้าใจหลักการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนมากขึ้น มีการปรับปรุงสถานที่ควบคุมใหม่ มีกล้องวงจรปิด มีการตรวจร่างกายผู้ต้องสงสัยจากแพทย์ทุกครั้งที่เข้าและออกจากสถานที่ควบคุม เปิดโอกาสให้ญาติได้เข้าเยี่ยม และเปิดโอกาสให้ กสม.เข้าไปตรวจสอบได้ทันทีถ้ามีการร้องเรียน ข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่นั้น ต้องการให้ กสม. ช่วยตรวจสอบและชี้แจงในกรณีที่มีการเสนอข่าวที่บิดเบือน ไม่ถูกต้อง ซึ่งมีผลต่อภาพลักษณ์และการทำงานในพื้นที่ รวมถึงความน่าเชื่อถือขององค์กรภาครัฐ นายสมณ์ พรหมรส คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download
นักสิทธิมนุษยชนดีเด่น (21กุมภาพันธ์ 2563 การขจัดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความแตกต่างทางเพศ มูลนิธิฯ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ความคุ้มครองและความเป็นธรรมทางเพศ เพราะในสังคมปัจจุบันนั้น ไม่ได้มีเพียงเพสชายและหญิงเท่านั้น แต่ยังมีความหลากหลายที่มีความซับซ้อนที่อาจจะไม่เข้าใจ เป็นเหมือนเพศนอกขนบ ซึ่งทางกฎหมายจะใช้คำว่า“ความหลากหลายทางเพศ” เมื่อก่อนที่สังคมยังไม่เปิดกว้าง ยังให้คำนิยามของเพสตามหลักของสรีระร่างกาย แต่เมื่อเอาหลักการทางสิทธิมนุษยชนมานิยาม จะเห็นได้ว่าคน ๆ หนึ่งมีสิทธิที่จะรักเพศไหนก็ได้ จากเมื่อก่อนที่มีเพียงชายหญิงที่สามารถเป็นคู่รักกัน ในความเป็นจริงแล้วมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะ ซึ่งความหลากหลายที่มีอยู่ไปกระทบกับสิทธิของบุคคล สำหรับประเทศไทยนั้น ถึงแม้ว่าจะมีการยอมรับทางสังคม วัฒนธรรมที่สูงกว่าหลายประเทศมาก แต่การยอมรับทางกฎหมายยังไม่เกิดขึ้น ไม่มีความเป็นธรรมทางถูกกำหนดให้ถูกต้องเหมาะสมในทางกฎหมาย ซึ่งมีความสำคัญต่อชีวิตของทุกคน สิทธิพื้นที่ทุกคนควรจะได้รับจึงไม่มี ในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ นั้น ทางมูลนิธิฯ จะติดตามและรวบรวมข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นข่าวและไม่เป็นข่าว และเมื่อมีกรณีเกิดขึ้น ก็จะศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือ คุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชน ถ้ามีกรณีที่ยังไม่มีในกฎหมายมารองรับ มูลนิธิฯ ก็จะทำการวิจัยและผลักดันให้ได้รับการคุ้มครอง เช่น บทเรียนสุขศึกษาที่สอนเรื่องเพศศึกษาเฉพาะเรื่องชายและหญิงเท่านั้น มันไม่ครอบคลุมในทุกเพศสภาพ เด็ก ๆ จึงยังไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมในการใช้ชีวิตในสังคม จึงเห็นควรให้ปรับปรุงให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น ประเด็นปัญหาที่เห็นในปัจจุบันและกฎหมายยังไม่รับรอง คือเรื่องการก่อตั้งครอบครัว ถึงแม้จะมีกฎหมายระบุว่าห้ามเลือกปฏิบัติ แต่ยังมีกฎหมายที่ห้ามไม่ให้คนที่เป็นเพศเดียวกันจดทะเบียนสมรสได้ ทางมูลนิธิจึงต้องผลักดันให้สามารถจดทะเบียนสมรสได้ เพราะมันจะมีผลอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย ซึ่งไม่ใช่เรื่องงง่ายที่จะทำให้คนในสังคมเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้คนทุกคนได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายเท่าเทียมกัน ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ ประธานมูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ download
นักสิทธิมนุษยชนดีเด่น (14 กุมภาพันธ์ 2563) เมื่อครั้งที่ยังรับราชการอยู่นั้น ได้ทำงานเพื่อผลักดันเรื่องสิทธิสุขภาพอยู่ตลอด ได้มีส่วนในการผลักดันให้มีการก่อตั้ง แพทย์ชนบทขึ้น เพื่อให้กลุ่มประชาชนในชนบทได้เข้าถึงการรักษาที่เหมาะสมและได้ผลักดันให้มีระบบบัตรทองขึ้น ถ้ากล่าวถึงระบบบริการสุขภาพของไทยนั้น มีคุณภาพระดับ 6 ของโลก ปัจจุบัน ได้เป็นประธานสมาคมผู้สูงอายุของประเทศไทย ผลักดันการคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและเหมาะสม โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุ ส่วนหนึ่งเป็นผู้สูงอายุที่เจ็บไข้ได้ป่วยและพิการ จากปฏิญญาผู้สูงอายุของประเทศไทยนั้น เป็นเหมือนข้อตกลงร่วมกันที่จะดูแลผู้สูงอายุให้ได้รับสิทธิในด้านต่าง ๆ และสมาคมผู้สูงอายุได้ผลักดันให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยมีการก่อต้องสมาคมผู้สูงอายุขึ้นในปี พ.ศ. 2532 และผลักดันให้มีสวัสดิการผู้สูงอายุ โดยรัฐบาลได้จ่ายเป็นเงินสำรองเลี้ยงชีพเป็นรายเดือน เริ่มตั้งแต่ 200 บาท และเพิ่มมาเรื่อย ๆ จนถึง 500 บาท ซึ่งครอบคลุม เพียงผู้สูงอายุยากไร้ สมาคมจึงได้ผลักดันให้ครอบคลุมถึงผู้สูงอายุทุกคนที่ไม่มีสวัสดิการบำนาญ ในรัฐบาลปัจจุบันนั้น มีนโยบายจะมอบเงินสนับสนุนเพิ่มพิเศษให้ผู้สูงอายุที่ยากจนด้วย ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่อปีน้อยกว่า 30,0000 บาท ใน พรบ.ปี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ได้กำหนดสิทธิผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นหลายประการ เพื่อให้สอดคล้องตามปฏิบัติสากล เช่น สิทธิลดหย่อนค่าเดินทาง ด้วยเห็นว่าผู้สูงอายุได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือประเทศและเสียภาษีมาพอสมควรแล้ว เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างความมั่นคงให้ผู้สูงอายุ ซึ่งจะส่งผลไปถึงสังคมโดยร่วมและประเทศชาติ อาจจะพิจารณาได้ว่าจำนวนเงินสำรองเบี้ยวชีพอาจจะไม่เยอะ แต่สำหรับผู้ยากจน โดยเฉพาะผู้สูงอายุนั้นถือเป็นเงินที่มีความสำคัญมากที่เป็นเหมือนรายได้ประจำ ในภายใน ได้มีการผลักดันให้ตัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนให้มีการออมและรัฐบาลจะสมทบเพิ่มให้ คือออมขั้นต่ำ 100 บาท รัฐบาลสมทบให้ 500 บาท ถือเป็นจำนวนเงินที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้จ่ายในอนาคต เป็นเหมือนหลักประกันความมั่นคงให้ประชาชน ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 2,000,000 คน สมาคมยังมีการทำงานในการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพ เป็นผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง จึงได้ผลักดันให้ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงได้รัยสิทธิรักษาพยาบาล และมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยดูแล ให้คำแนะนำที่บ้านเป็นประจำ ทั้งนี้ในการดำเนินงานที่ผ่านมานั้น มีอุปสรรคเกิดขึ้นหลายอย่าง เช่น พรบ.เงินออมแห่งชาติ ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ในระยะแรกนั้น ประชาชนไม่เห็นถึงประโยชน์ของโครงการ ในตอนแรกมีสมาชิกเพียงหลักแสนคนเท่านั้น ซึ่งได้แก้ปัญหาต่างๆ จนตอนนี้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็นหลักล้านคน แต่เป้าหมาย ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ คน ถือว่ายังไม่เป็นไปตามเป้าและยังต้องพยายามสร้างความเข้าใจและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้ามาร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ในส่วนของการส่งเจ้าหน้าทีไปดูแลที่บ้านนั้น มีอุปสรรคในด้านกฎระเบียบที่ควบคุมมากเกินไป รวมทั้ง ต้องจัดสรรงบประมาณอย่างประหยัดและพอเพียง ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขต่อไป นายแพทย์วิชัย โชควิวัตร download
นักสิทธิมนุษยชนดีเด่น (7 กุมภาพันธ์ 2563) พระอุดมประชานารถ (เจ้าคุณอลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ลพบุรี กล่าวถึงการได้รับรางวัลสิทธิมนุษยชน ด้านสิทธิ สังคม และวัฒนธรรม ความว่า การได้รับรางวัลถือเป็นคำตอบว่างานที่ได้ทำมานั้นถูกต้องและสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งได้ดำเนินการมากว่า 20 ปีแล้ว ตามหลักของพุทธศาสนานั้น เป็นความเมตตาที่มีต่อกัน ถือเป็นกรอบใหญ่ที่รวมสิทธิมนุษยชนด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เป็นการปฏิบัติในการปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ป่วย ในอดีต ผู้ป่วยจะถูกเลือกปฏิบัติในทุกด้าน เช่น ความไม่เต็มใจที่จะให้บริการจากโรงพยาบาล การถูกสังคมรังเกียจ ซึ่งอาจเกิดจากการไม่รู้ จึงยังไม่สามารถปฏิบัติต่อกันอย่างเหมาะสม ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้สังคม นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เข้าใจและปฏิบัติต่อผู้ป่วยได้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาทางการแพทย์หรือการช่วยเหลือด้านต่าง ๆ และเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตามที่ควรจะได้รับด้วย ผู้ป่วยโรคเอดส์ ต้องได้รับการดูแลไม่ต่างจากผู้ป่วยจากโรคอื่น ๆ และไม่ควรจะถูกตีตราว่าเป็นโรคจากการปฏิบัติไม่ดี คุณวาสนา เก้านพรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก และประธานเครือข่ายสิทธิเด็กแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการได้รับรางวัลสิทธิมนุษยชน ด้านสิทธิเด็ก ดังนี้ มีความภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้รับรางวัล เพราะได้ดำเนินงานมากว่า 39 ปี และมีคนเห็นถึงความสำคัญของการทำงานเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองเด็ก แต่การดำเนินงานนั้นมีบุคคลอื่น ๆ อีกมากมายที่มีส่วนให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประสานความร่วมมือกับทีมสหวิชาชีพในการช่วยเหลือเด็กให้ปลอดภัยเช่น นักสังคมสงเคราะห์ บุคลากรทางการแพทย์ จึงต้องยกความดีความชอบให้แก่ทุกคนที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน องค์กรได้เริ่มต้นการทำงานโดยการให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ภายหลังจึงได้ขยายกรอบการทำงานในส่วนของการป้องกันการเกิดปัญหา โดยเฉพาะปัญหาการใช้ความรุนแรงกับเด็ก ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในครอบครัว ซึ่งครอบครัวไม่ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาและไม่เห็นว่าเป็นปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก ในการทำงานที่ผ่านมาได้ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักการใช้ความรุนแรงจนปัญหาลดน้อยลง แต่มีปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กในด้านอื่น ๆ กลับเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะปัญหาการถูกละเมิดทางเพศ ซึ่งเป็นปัญหาอันดับหนึ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับการพัฒนาด้านสื่อออนไลน์ เด็กถูกล่อลวงและถูกละเมิดมากขึ้น บางกรณีเกิดปัญหาไปถึงขั้นการค้ามนุษย์ และยังมีกรณีที่เกิดขึ้นอีกมากมายที่ไม่มีการเปิดเผย และองค์กรยังไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ จึงต้องพยายามป้องกันและช่วยเหลือเด็ก ๆ กันต่อไป องค์กรเห็นถึงความยากลำบากในการป้องกันและแก้ไขที่จะเกิดขึ้น จึงมีการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ อยู่เสมอ เพื่อให้รู้วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง ซึ่งปัญหามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและความรุนแรงไปตามสภาพของสังคม พระอุดมประชานารถ (เจ้าคุณอลงกต ติกฺขปญฺโญ) และคุณวาสนา เก้านพรัตน์ download
เดือน มกราคม
ชื่อตอน เนื้อหาสำคัญ วิทยากรรับเชิญ ฟังออนไลน์
หน่วยงานที่ได้รับรางวัลสิทธิมนุษยชน ด้าน สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ประเภทองค์กร คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกยุติธรรมและสันติ (31 มกราคม 2563) องค์กรได้ก่อตั้งมากว่า 42 ปี โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดี และการปฏิบัติที่ยุติธรรมในสังคม ให้ทุกคนตระหนักและปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพในสิทธิมนุษยชน ด้วยเชื่อว่าทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ต้องได้รับการเคารพ เริ่มบทบาทการทำงานในสถานะทางศาสนธรรม ซึ่งทำงานร่วมกับศาสนธรรมอื่น ๆ ซึ่งก่อตั้งองค์กรขึ้นมาในสภาวะที่สังคมมีความขัดแย้ง วุ่นวาย จึงมีแนวคิดในการก่อตั้งองค์กรเพื่อการเยียวยา รักษาความสงบสุขในสังคม ช่วยกันสร้างสังคมให้เกิดความยุติธรรมและมีสันติภาพ รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมให้ทุกคนได้ร่วมกันวิเคราะห์สังคม เพื่อให้ทุกคนตระหนักต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ช่วงยี่สิบปีหลัง คือ ตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปี 2561 องค์กรได้เริ่มกิจกรรมการจัดอบรมเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนพื้นฐานและสิทธิเด็กให้แก่ครูในโรงเรียนต่าง ๆ ด้วยเห็นว่าสังคมมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่ แต่จะต้องมีการป้องกันที่จะไม่ให้เกิดละเมิดสิทธิของผู้อื่น การคุมคาม หรือมีคติต่อกัน องค์กรจึงได้ทำหน้าที่ในการปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องในเรื่องสิทธิมนุษยชนให้แก่เยาวชนโดยให้ครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้สังคมไทยสามารถปฏิบัติต่อกันด้วยการเคารพกันและกัน โดยเริ่มต้นทำงานร่วมกับครูในโรงเรียนคาทอลิกทั่วประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนที่ถูกต้อง และสามารถบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอน เพื่อการล่อหลอมและขัดเกลาเด็ก ๆ โดยเริ่มจากการอบรมให้ครูผู้สอนในวิชากลุ่มสาระ และขยายกลุ่มเป้าหมายเป็นครูทุกคนในโรงเรียน ซึ่งผลการอบรมประสบความสำเร็จดีมาก สามารถสร้างความเข้าใจให้กับครูและครูสามารถนำความรู้ไปบูรณาการเข้าไปสู่การสอนในทุกรายวิชาและปรับเข้าสู่การปฏิบัติได้ ด้วยเห็นว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นคุณค่าสูงสุดแต่คนไม่ค่อยเข้าใจและไม่ให้ความสำคัญ องค์กรจึงต้องนำความรู้ไปเผยแพร่ให้แก่ครูในโรงเรียนเป็นกลุ่มเป้าหมายตั้งตน เพื่อให้มีเคารพในความแตกต่างหลากหลาย วัย เชื่อชาติ ศาสนา หรือข้อบกพร่องทางร่างกาย ไม่อาจเป็นเหตุที่จะละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ ควรจะปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพกันและกัน เปิดมุมมองในการมองคนอื่น ๆ และเป็นการสร้างสันติภาพในสังคม อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข รวมทั้ง ครูได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อเด็ก ๆ โดยจะไม่ไปละเมิดสิทธิเด็กด้วย โดยเฉพาะการลงโทษเด็กโดยการใช้ความรุนแรง องค์กรมีโอกาสที่ดีในการทำงาน เนื่องจาก กสม.ชุดที่หนึ่งได้ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนศึกษา ซึ่งองค์กรได้มีโอกาสร่วมงานกับ กสม. ในการจัดการความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา และขยายการทำงานไปยังองค์กรอื่น ๆ ในรูปแบบการเป็นเครือข่าย ในปี 2562 องค์กรได้เพิ่มกลุ่มเป้าหมายในการอบรมเป็นเด็ก ๆ ในโรงเรียนด้วย โดยการจัดค่ายอบรมซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกยุติธรรมและสันติ download
การขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนจากองค์ความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อนำไปใช้ในภาคธุรกิจ (24 มกราคม 2563) กสม. ได้ผลักดันให้เกิดการดำเนินการด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนมาหลายปีแล้ว ซึ่งจะเป็นการทำธุรกิจที่ให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิของมนุษย์และสิทธิของสิ่งแวดล้อม กสม. พยายามขับเคลื่อนมาโดยตลอด และพยายามที่จะปลูกฝั่งให้เกิดธุรกิจที่เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งสถาบันนิด้าได้มีการสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในการเรียนการสอน ซึ่งสถาบันนิด้าได้จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ผู้เรียนส่วนใหญ่จะประกอบธุรกิจหรือเป็นองค์กรระดับบริหาร ถือเป็นการขับเคลื่อนความรู้ให้กับคนที่มีองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจอยู่แล้ว สถาบันจะช่วยสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนให้เกิดการทำธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งนักศึกษามีความรู้พื้นฐานในการประกอบธุรกิจอยู่แล้ว สถาบันจึงวางบทบาทเป็นที่ปรึกษาในการประกอบธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน เป็นการชี้แนะ ให้คำปรึกษา เพื่อให้นโยบายของธุรกิจนั้นเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน และไม่กระทบสิทธิทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้เรียนสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที สามารถนำไปใช้ได้จริง และสามารถพัฒนาองค์กรได้ ตัวอย่าง การจ้างงานที่เป็นไปตามหลักการเคารพสิทธิมนุษยชน มีสวัสดิการ ค่าตอบแทน ที่เหมาะสม ในด้านสิ่งแวดล้อมนั้น การประกอบธุรกิจต่าง ๆ จำเป็นที่ต้องคำนึงถึงด้วยเช่นกัน เช่น ปัญหาฝุ่นที่กำลังเผชิญกันอยู่ในขณะนี้ โรงงานต่าง ๆ จะต้องตรวจสอบการดำเนินการว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสังคมอย่างไร กระทบต่อหลักสิทธิมนุษยชนหรือไม่ ซึ่งการเรียนการสอนที่สถาบันสอดแทรกไปนั้นเป็นเหมือนเครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา เยียวยาให้ปัญหาลดน้อยลง ซึ่งผู้เรียนสามารถนำข้อมูลจริงขององค์กรมาเป็นกรณีศึกษาและสามารถพัฒนาธุรกิจได้จริง การสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ที่ประกอบธุรกิจให้คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ง่าย จะต้องมีการสร้างความตระหนักถึงผลกระทบจากการทำธุรกิจที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เพราะมนุษย์ควรจะได้รับการเคารพ รวมถึงสิ่งแวดล้อมด้วย โดยไม่คิดว่าการเคารพสิทธิมนุษยชนจะเป็นการสร้างภาระของการทำธุรกิจ เพราะการประกอยธุรกิจที่ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้น จะมีหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่องค์กรจะต้องดำเนินการ เช่น การทำกิจกรรมเพื่อสังคม การตรวจสอบการประกอบธุรกิจให้ผ่านหลักเกณฑ์สากล ซึ่งจริง ๆ แล้วในปัจจุบัน สิทธิมนุษยชนเป็นส่วนที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจได้อีกด้วย เช่น การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน เป็นกระบวนการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเคารพสิทธิมนุษยชน ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะสนใจสินค้าที่เคารพสิทธิมนุษยชนและสิทธิทางสิ่งแวดล้อมมากกว่า สถาบันมีแผนจะขยายการเรียนรู้เกี่ยวสิทธิมนุษยชนไปสู่หลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตด้วย ซึ่งผู้เรียนจะเป็นบุคลากรภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ และจะขยายไปสู่ทุก ๆ หลักสูตรต่อไปในอนาคต อาจารย์กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล คณะนิติศาสตร์ สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ download
การขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนจากองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ : หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับสถาบันการศึกษา (17 มกราคม 2563) เริ่มจากที่ กสม.เล็งเห็นถึงปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มีการร้องเรียนการละเมิดสิทธิ โดยเฉพาะสิทธิเด็กที่เกิดขึ้นในโรงเรียน จึงเห็นควรมีการจัดการศึกษาให้เด็ก ๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยร่วมกันกับหน่วยงานทางการศึกษาพัฒนาชุดคู่มือสำหรับคุณครูเพื่อจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละวัย ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งการเรียนรู้เรื่องสิทธิในชีวิตประจำวันนั้น ถ้าสอนเนื้อหาให้เด็ก ๆ อาจจะเป็นเรื่องยากที่เด็กจะเข้าใจและนำไปปรับใช้ได้ เพราะการเรียนกับแนวทางการปฏิบัติจริงอาจจะไม่สอดคล้องกัน ดังนั้น คู่มือนี่จะเริ่มสอนแนวทางการปฏิบัติเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน เช่น การไม่แซงคิว จนถึงการแสดงออกที่มีการคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน เนื้อหาที่เป็นสาระที่เด็กต้องเรียนในโรงเรียนอยู่แล้ว ซึ่งรวมถึงเรื่องสิทธิเด็กด้วย มีการพูดถึงสิทธิมนุษยชนในสาระวิชาสังคมศึกษา หน้าที่พลเมือง ซึ่งเป็นเนื้อหาแต่ยังไม่เข้าไปสู่กับการปรับใช้ในชีวิตจริง แต่คู่มือนี้จะเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง ครูต้องได้รับการอบรมเพื่อให้รู้และเข้าใจ ทั้งนี้ คู่มือมีแนวทางการทำความเข้าใจด้วยตัวเองอยู่ด้วย รวมทั้ง มีศูนย์ในพื้นที่แต่ละภาคที่สามารถให้คำแนะนำในการใช้คู่มือได้อีกด้วย โดยคู่มือจะเป็นแนวทางให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างเหมาะสม และนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง เพื่อให้การเรียนการสอนประสบความสำเร็จ ผู้ใหญ่ควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็ก ๆ สามารถเป็นแบบอย่างและชี้แนะเด็ก ๆ ได้ สังคมโดยรวมก็ต้องทำความเข้าใจกับแนวทางสิทธิมนุษยชนด้วย เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในชีวิตประจำวันที่บางครั้งผู้ใหญ่ละเลยและไม่ได้คำนึงถึงว่าจะเป็นการละเมิดสิทธิเด็ก กระบวนการหลายอย่างที่คุณครูปฏิบัติต่อเด็ก เช่น การตัดผมเด็กให้เป็นไปตามระเบียบวินัย อาจเกิดจากความปรารถนาดี แต่ในแนวทางสิทธิมนุษยชนนั้น ถือเป็นการละมิดสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของผู้อื่น ซึ่งการลงโทษนั้นควรจะเป็นไปตามข้อตกลงที่มีร่วมกัน และมีข้อจำกัดที่จะเข้าไปจัดการปัญหา เพราะสังคมปัจจุบันมีความซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้น ความพร้อมเพรียงกันแต่จำเป็นต้องคิดเหมือนกันทุกคนหรือไม่ การคิดต่างต้องถูกตำหนิหรือไม่ ซึ่งเป็นสิ่งใกล้ ๆ ตัวที่ต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาในระดับประเทศ เพื่อให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันของทุกคนในสังคม เพราะการละเมิดสิทธิมนุษยชนจะเกิดขึ้นเมื่อคนที่ถูกกระทำรู้สึกได้รับผลกระทบ จะบอกไม่ได้ว่าเมื่อไหร่จะเป็นการละเมิด จึงต้องสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติต่อผู้อื่น การวัดผลการใช้คู่มือนั้นจะมีตัวอย่างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ซึ่งสอดคล้องกับบทเรียนในแต่ละบทอยู่ท้ายเล่ม ครูต้องสังเกตเด็ก ๆ ว่าสามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ เช่น พฤติกรกรรมที่ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเท่าเทียม ซึงครูทุกคนนอกจากจะเป็นผู้สอนแล้วยังต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็ก ๆ ด้วย นายณัฏฐเมธร์ ดุลคนิต ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 1 download
หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย และคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (10 มกราคม 2563) สำนักงาน กสม. ได้ดำเนินการเผยแพร่และการขับเคลื่อนประแด็นสิทธิมนุษยชนศึกษาในประเทศไทยมาตอลด โอกาสนี้ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือและหลักสูตรอบรมสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ได้แก่ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา และประชาชนที่รวมถึงลุ่มเปราะบาง โดยจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1. คู่มือ 2 ช่วงชั้น ได้แก่ อนุบาล ปฐมศึกษาตอนต้น ปฐมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดทำขึ้นมา ซึ่งใช้เวลาดำเนินการมากกว่า 3 ปี และ 2.หลักสูตรการอบรมสิทธิมนุษยชน 4 หลักสูตร ซึ่งจะมีการส่งมอบคู่มือและหลักสูตรอย่างเป็นทางการในวันที่ 13 มกราคม 2563 นี้ นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download
30 ปีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก / สถานการณ์สิทธิเด็ก ปี 2562 (3 มกราคม 2563) สถานการณ์สิทธิเด็กในตลอดปีที่ผ่านมาของสังคมไทยนั้น ด้านที่เป็นปัญหาร้ายแรงคือการใช้ความรุนแรงกับเด็ก ซึ่งเกิดขึ้นในหลายรูปแบบ เช่น การทำร้ายร่างกาย การทำร้ายจิตใจ การล่วงละเมิดทางเพศ การแสวงหาผลประโยชน์ การถูกทอดทิ้งหรือปล่อยปละละเลย สามารถเกิดขึ้นได้ทุกสถานที่ เช่น โรงเรียน ในบ้าน ชุมชน สังคมออนไลน์ รวมทั้งจากสื่อมวลชน การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่มีความคืบหน้า ไม่สามารถลดการเกิดปัญหาได้ ทั้ง ๆ ที่มีความพยายามที่จะแก้ปัญหากันมาตลอด สาเหตุสำคัญเกิดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับกระบวนการดูแลเด็กหลังเกิดเหตุความรุนแรงขึ้นแล้วเป็นอันดับแรก แต่ไม่เน้นกระบวนการป้องกันปัญหา นายสรรพสิทธิ์ คุมประพันธ์ download
ปี 2562
เดือน ธันวาคม
ชื่อตอน เนื้อหาสำคัญ วิทยากรรับเชิญ ฟังออนไลน์
สรุปสถานการณ์สิทธิมนุษยชน/อวยพรปีใหม่ (27 ธันวาคม 2562) เมื่อปี 2558 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดที่ 2 ได้ออกรายงานการพิจารณาให้มีการปรับปรุงข้อกฎหมายโทษประหารชีวิต กรรมการสิทธิมนุษยชนมีความเห็นเดียวกันกับหลาย ๆ ประเทศ ซึ่งมากกว่าร้อยละ 80 ที่มีการยกเลิกโทษประหารโดยกฎหมาย และยกเลิกโทษประหารในทางปฏิบัติ หรือเชิงพฤตินัย ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศร้อยละ 20 ของประเทศทั่วโลกที่ยังคงมีโทษประหารชีวิต และไม่ได้ผิดกฎหรือข้อกติกาใด ๆ ในเวทีโลก ตามพันธกรณีสิทธิทางการเมือง สิทธิพลเมืองที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก ซึ่งกฎหมายไม่ได้ห้ามให้มีโทษประหารชีวิต ทั้งนี้นายวัส ติงสมิตร ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้ความเห็นว่า การจะยกเลิกโทษประหารชีวิตหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความพร้อมของประชาชน ประเทศไทยยังคงมีโทษประหารชีวิตได้ตามกฎหมาย และยังไม่พร้อมที่จะยกเลิก อีกทั้งยังไม่ได้เข้าพิธีสารเลือกรับ ซึ่งถ้าหากประเทศใดเข้าพิธีสารเลือกรับจะต้องยกเลิกโทษประหารชีวิต สำหรับประเทศไทยมีข้อกฎหมาย คือ การประหารชีวิตจะต้องเป็นกรณีอาชญากรรมร้ายแรง อาทิ การปล้นฆ่า ข่มขืนฆ่า หรือการฆ่าบุพการี นายวัส ติงสมิตร ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download
แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UNGPs) ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 – 2565) (20 ธันวาคม 2562) การเกิดขึ้นของแผนปฏิบัติการระดับชาติ ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน สืบเนื่องมาจากการที่รัฐบาลประกาศรับหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติมาใช้ ซึ่งประเทศที่รับหลักการชี้แนะจะต้องมีการทำแผนปฏิบัติการระดับชาติ ในการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากการทำธุรกิจ โดยตั้งอยู่บน 3 เสาหลัก ประกอบด้วย (1) รัฐ มีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (2) ภาคธุรกิจ มีหน้าที่ในการเคารพสิทธิมนุษยชน และ (3) ภาครัฐและภาคธุรกิจ ร่วมกันเยียวยาผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน อันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจ การจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติ ดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ได้มีการจัดเวทีใหญ่ เพื่อระดมความคิดเห็น สะท้อนปัญหา และเพื่อให้รัฐบาลได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ก่อนที่จะกำหนดแผนปฏิบัติการ รวมทั้งส่งข้อมูลให้กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมในการเขียนแผน โดยแผนปฏิบัติการดังกล่าว ประกอบด้วย (1) แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (2) แผนปฏิบัติการด้านชุมชน (3) แผนปฏิบัติการด้านการปกป้องนักสิทธิมนุษยชน (4) แผนปฏิบัติการด้านการลงทุนระหว่างประเทศและบรรษัทข้ามชาติ นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download
ความสำคัญของวันสิทธิมนุษยชนสากล (13 ธันวาคม 2562) เหตุการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในอดีต จากการไม่มีพื้นที่ หรือเขตปกครองชัดเจน เป็นเรื่องปกติธรรมมา จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 และเหตุการณ์ที่ทั่วโลกเริ่มตระหนัก และให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนมากขึ้น คือ เหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว ซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้น ทำให้ทั่วโลกต้องมีข้อตกลงร่วมกัน เพื่อสันติภาพและความมั่นคงของโลก โดยเฉพาะการส่งเสริม การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประเทศไทยเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ และเป็นกลุ่มแรก ๆ ที่เข้าไปรับรองปฏิญญาสากล ซึ่งต่อมาได้มีสนธิสัญญาที่มาขยายเนื้อหาในปฏิญญาสากลทั้ง 30 ข้อ ประเทศไทยได้เข้าไปร่วมเป็นภาคีสมาชิก และมีพันธะกรณีตามสนธิสัญญานั้น ในระดับสากล ประเทศที่เข้าร่วมเป็นภาคสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ จะมีแนวทางการปฏิบัติ เช่น รายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของประเทศต่อองค์การสหประชาชาติ ซึ่งการรายงานสถานการณ์นี้ ประเทศที่ไม่เป็นสมาชิกก็จำเป็นที่จะต้องทำ เนื่องจากการไม่เป็นสมาชิกนั้น ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม บริบทและความพร้อมของประเทศนั้น ๆ แต่การรายงานสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนจำเป็นที่จะต้องทำ เพื่อที่จะได้รับความคุ้มครอง นอกจากนี้ประเทศสมาชิกจะต้องเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน แก้ไขกฎหมาย ข้อปฏิบัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสนธิสัญญา มีการจัดตั้งองค์กรในการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยการดำเนินงานทุกอย่างต้องครอบคลุมทั้งนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ ทั้งในด้านการคุ้มครอง ส่งเสริม และเยียวยาผู้ถูกละเมิดทั้งจากภาครัฐ และเอกชน อีกทั้งการทำงานจะต้องร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมทั้งสื่อมวลชนด้วยเช่นกัน ประเทศไทยค่อนข้างที่จะครอบคลุมเรื่องสิทธิมนุษยชน ตั้งแต่เกิด มีสิทธิในการอยู่รอด การศึกษา สิทธิของผู้พิการ สิทธิในการทำงาน อาหาร สุขภาพ การรักษาพยาบาล สิทธิของผู้สูงอุ สตรี กลุ่มเปราะบาง ชนเผ่าหรือกลุ่มชาติพันธุ์ จนกระทั่งเสียชีวิต ซึ่งพยายามครอบคลุมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต อ.พิทยา จึงกล่าวว่า สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ไม่ใช่แค่เรื่องของความมั่นคง การชุมนุมสาธารณะ แต่เป็นสิ่งที่ใกล้ตัว และเกี่ยวข้องกับประชาชนทั้งหมด นายพิทยา จินาวัฒน์ download
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมือง (6 ธันวาคม 2562) ประชนชนยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ในเรื่องสิทธิส่วนบุคคลมากเท่าที่ควร ซึ่งการไม่ให้ความสำคัญและไม่ตระหนักในเรื่องสิทธิส่วนบุคคลเหล่านี้ ทำให้เกิดความเลื่อมล้ำและปัญหาทางสังคมอื่น ๆ ตามมา การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางราชการ ซึ่งเป็นสิทธิที่ประชาชนควรจะได้รับ ในทางกลับกัน การที่ประชาชนจะรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางราชการนั้น ค่อนข้างยุ่งยาก ซับซ้อน ประชาชนจึงไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ประเด็นการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในเชิงธุรกิจ ซึ่งประชาชนยังไม่ได้ให้ความสำคัญ และยังไม่เข้าใจว่าข้อมูลส่วนบุคคล คือ สินทรัพย์ของบุคคลประเภทหนึ่ง เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคล สามารถสร้างข้อได้เปรียบได้อย่างมหาศาลในเชิงธุรกิจ ยิ่งเข้าถึงข้อมูลมาก ยิ่งได้เปรียบในการแข่งขัน นางทิพย์พาพร ตันติสุนทร ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายศึกษา download
เดือน พฤศจิกายน
ชื่อตอน เนื้อหาสำคัญ วิทยากรรับเชิญ ฟังออนไลน์
ยุติความรุนแรงต่อสตรี ยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชน (29 พฤศจิกายน 2562) ความรุนแรงต่อสตรี มีอยู่หลายประเภท เช่น ความรุนแรงทางเพศ การคุกคามทางเพศ ความรุนแรงในครอบครัว รวมถึงการกระทำความรุนแรงผ่านทางสื่อออนไลน์ ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสตรี โดยสตรีสามารถใช้กฎหมายเพื่อการปกป้องและคุ้มครองสิทธิจากการที่ถูกกระทำ ทั้งนี้ ต้องกระตุ้นให้ภาครัฐและภาคส่วนต่างๆ เกิดความตระหนัก เห็นความสำคัญเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรี ไม่ให้เกิดการกระทำความรุนแรงต่อสตรีขึ้นอีกในอนาคต นางสาวอารีวรรณ จตุทอง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download
ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขระบบสวัสดิการพนักงาน จ้างเหมาบริการ (22 พฤศจิกายน 2562) ปัญหาในระบบบริการจ้างเหมา เกิดจากนโยบายของรัฐบาลที่มีมติลดจำนวนข้าราชการลง แล้วเพิ่มพนักงานระบบจ้างเหมาขึ้นมนลักษณะการจ้างเป็นชิ้นงาน เมื่องานสำเร็จแล้วทำการเลิกจ้างงานทันที โดยพนักงานจ้างเหมาจะไม่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานราชการ เช่น ประกันสังคม การลาป่วย ลาพักร้อน ลาคลอด ซึ่งถ้าไม่มาทำงานก็จะทำให้ไม่ได้รับค่าตอบแทน ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และพรบ.คุ้มครองแรงงานตามหลักมาตรฐานสากล นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download
ธุรกิจประมงกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน (15 พฤศจิกายน 2562) ธุรกิจประมงของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ ในสหภาพยุโรปและในแถบประเทศเพื่อนบ้าน เศรษฐกิจของประเทศมีความก้าวหน้า แต่เป็นการทำลายชาวประมงขนาดเล็ก ซึ่งจับปลาได้จำนวนน้อยลง และเกิดปัญหาละเมิดสิทธิมนุษยชนของชาวประมง เช่น การหลอกแรงงานให้ไปทำงานอยู่บนเรือโดยไม่ได้รับค่าแรงตามที่ตกลง การปล่อยทิ้งแรงงานให้ตกค้างอยู่ประเทศอื่น อีกทั้ง เรือประมงขนาดใหญ่ใช้เครื่องมือที่รุนแรง สามารถจับปลาไปได้จำนวนมากแต่เป็นการทำลายระบบนิเวศ นายวิโชคศักดิ์ รณรงค์ไพรี นายกสมาคมรักษ์ทะเลไทย download
การทำงานร่วมกับการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชั่วคราว (8 พฤศจิกายน 2562) ก่อนที่จะจัดตั้งกรรมการสิทธิมนุษยชนชั่วคราวขึ้นนั้น ไม่สามารถดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนได้ ซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ไม่สามารถดำเนินการประชุมและอนุมัติโครงการที่เสนอมาได้ แต่ในส่วนของสำนักงานยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่เป็นปกติ บทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหลังจากที่มีการกำหนดแต่งตั้งกรรมการชั่วคราว ขึ้นมาทั้ง 4 คนนั้น ทำให้มีการทำงานครบทุกด้าน สามารถจัดประชุมและอนุมัติโครงการได้ทันที นายวัส ติงสมิตร ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download
สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม:การขออนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในวันหยุดราชการ (1 พฤศจิกายน 2562) ที่ผ่านมานั้น ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมในวันศุกร์จะต้องรออย่างน้อย 2 วัน เพื่อดำเนินการยื่นประกันตัวผู้ต้องหาในวันจันทร์ สำนักงาน กสม. จึงได้มีข้อเสนอแนะไปยังศาลยุติธรรมให้ผู้ถูกจับกุมสามารถดำเนินการประกันตัวในคดีอาญาที่มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ในวันหยุดราชการได้โดยไม่ต้องวางเงินประกัน ซึ่งการยื่นประกันตัวผู้ต้องหาในวันหยุดราชการนั้น ถือเป็นการดำเนินการตามหลักสิทธิมนุษยชน นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download
เดือน ตุลาคม
ชื่อตอน เนื้อหาสำคัญ วิทยากรรับเชิญ ฟังออนไลน์
การศึกษาทางเลือก (25 ตุลาคม 2562) การศึกษาในระบบ ไม่สามารถตอบสนองและพัฒนาศักยภาพเด็กได้ทุกคน เพราะเด็กมีความถนัดแตกต่างกัน การศึกษานอกระบบเป็นการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านกิจกรรม สื่อ ภูมิปัญญาชาวบ้าน และอื่น ๆ อีกมากมาย ผู้ปกครองที่จะจัดการศึกษานอกระบบจึงควรที่จะรับฟังเด็กว่าต้องการเรียนรู้เรื่องอะไร และควรเป็นไปตามความถนัดของเด็กแต่ละคน โดยไม่เอาตามความต้องการของผู้ปกครองมากำหนดการเรียนรู้ของเด็ก สำหรับเด็กบางคนนั้น เป้าหมายในชีวิตของเขาไม่ใช่การได้รับใบประกาศการสำเร็จการศึกษา แต่เป็นประสบการณ์ในการใช้ชีวิตมากกว่า นายชัชวาล ทองดีเลิศ และ ดร.กัญญาวีร์ แก้วนุ้ย download
การแก้ไขปัญหาสารพิษเป็นระบบเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค (18 ตุลาคม 2562) ผู้บริโภคได้ออกมาร้องเรียนให้ยกเลิกการใช้สารเคมีอันตราย คือ พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส ซึ่งมีความอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและอาจมีสารพิษตกค้างในร่างกายมนุษย์ได้ สำนักงาน กสม. จึงได้จัดทำข้อเสนอแนะไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า ควรจัดหาสารชีวภาพมาทดแทนการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อประชาชน พร้อมทั้ง เสนอ ครม.ให้มีกฎหมายเฉพาะเรื่องสารเคมีทางด้านการเกษตร และการดำเนินการให้มีสารเคมีทดแทนหรือสารชีวภาพ ซึ่งสารเคมีทดแทนหรือสารชีวภาพนั้น จะต้องมีคุณภาพเท่าเทียมสารเคมีที่ยกเลิกไป โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download
ความสำคัญของ กสม.ชั่วคราว (11 ตุลาคม 2562) การลาออกของ กสม.ทั้ง 4 ท่าน ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของสำนักงาน กสม.เป็นอย่างมาก เนื่องจากเหลือ กสม.อยู่เพียง 3 ท่าน ซึ่งไม่สามารถจัดการประชุมและลงมติต่าง ๆ ได้ เพราะไม่ครบองค์ประชุม ทำให้สำนักงาน กสม. เกิดความติดขัดในการบริหารงานและปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ทั้งการบริหารงานภายในสำนักงานและการดำเนินงานในการร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น การจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ ซึ่งการแต่งตั้ง กสม.ชั่วคราวเพียง 1 ท่าน ก็จะครบองค์ประชุม ทำให้สามารถจัดการประชุมและดำเนินการตามแผนต่าง ๆ ได้ทันที ถ้าหากว่าจะรอให้มีการแต่งตั้ง กสม. ชุดใหม่อาจต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน และอาจจะเกิดความเสียหายในการปฏิบัติราชการมากกว่านี้ นายวัส ติงสมิตร ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2812454
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
48
คน