Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
 • youtube
 • facebook
 • English Thai
เกี่ยวกับเรา View : 4094
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
นายบุญเกื้อ สมนึก
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประวัติการศึกษา
ปี 2528 การศึกษาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
ปี 2538 การศึกษามหาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ประวัติการทำงาน
วัน เดือน ปี ตำแหน่ง สังกัด
25 มิถุนายน 2552 เจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชน ๙ ชช. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
25 กุมภาพันธ์ 2554 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
3 พฤษภาคม 2556 ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
1 ตุลาคม 2556 ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
29 ตุลาคม 2557
 
ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 
28 เมษายน 2558 รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
24 มกราคม 2563 เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประสบการณ์
- ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
  ควบคุมและกำกับการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลและความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน เป็นเวลา 5 ปี
 • - ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 •   ควบคุมการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย เป็นเวลา 2 ปี
 • - ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 •   ควบคุมการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นเวลา 6 เดือน
 • - ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นเวลา 1 ปี
 • - ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 •   ควบคุมการบริหารงานราชการสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  เป็นเวลา 6 เดือน
 • - ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 •   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระยะเวลาดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการฯ ๔ ปี ๘ เดือน)
 • - ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
การอบรม
ปี หลักสูตร สถาบัน ระยะเวลา
2555
 
นักบริหารยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง
(นยปส.) รุ่นที่ 3
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 6 เดือน
2558
 
การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58
 
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 1 ปี
 
2561 นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 5 กรมบัญชีกลาง 6 เดือน
2562 หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 7(รอรับประกาศนียบัตร) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 9 เดือน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- ประถมาภรณ์ช้างเผือก
- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
เบอร์ติดต่อ 02-141-3809, 089-037-9845
อีเมล boongua@nhrc.or.th


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2635065
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1412
คน