Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
เกี่ยวกับเรา View : 23323


 
ทะเบียนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๔
 
 
ฉบับที่ 1/2559 ถึง ฉบับที่ 4/2559  ได้ถูกยกเลิก และให้ไปใช้ ฉบับที่ 14/2561 ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 แทน
 
 
ฉบับที่ 5/2559 ถึง ฉบับที่ 10/2559  ได้ถูกยกเลิก และให้ไปใช้ ฉบับที่ 8/2562 ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 แทน
 
 
ฉบับที่ 11/2560 ถึง ฉบับที่ 12/2560  ได้ถูกยกเลิก และให้ไปใช้ ฉบับที่ 10/2563 ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2563 แทน
 
 
ฉบับที่ 13 จำนวน 2 ราย  ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2560
 
ลำดับที่ ชื่อ สกุล ด้าน
1 นายโฆสิต ล้อศิริรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
2 ศาสตราจารย์ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา
 
ฉบับที่ 14 จำนวน 49 ราย  ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
 
ลำดับที่ ชื่อ สกุล ด้าน
1 นางศิริพร สะโครบาเน็ค ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิสตรี
2 นางจันทร์ศิริ สุคนธฉายา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิเด็ก
3 นางวิสา เบ็ญจะมโน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิเด็ก
4 ศาสตราจารย์บรรเจิด สิงคะเนติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง
5 ศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (เศรษฐศาสตร์)
6 นางขนิษฐา เทวินทรภักติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (สังคม)
7 นายไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (เทคโนโลยี)
8 ศาสตราจารย์บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (กฎหมายมหาชน)
9 นายบัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (แรงงาน)
10 รองศาสตราจารย์มาลี พฤกษ์พงศาวลี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (กฎหมายแรงงานสตรี)
11 รองศาสตราจารย์ยงยุทธ แฉล้มวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (แรงงาน)
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอม หุวะนันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (เศรษฐศาสตร์)
13 นายทวีชัย เติมคุนานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิ สถานะ กลุ่มชาติพันธุ์ และชนเผ่าพื้นเมือง
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ ชยางกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
15 ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
16 นายชัยพร เกริกกุลธร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
17 นายนิมิต ทัพวนานต์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
18 นายบำรุง ตันจิตติวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
19 รองศาสตราจารย์ประธาน วัฒนวาณิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
20 พันเอก ปิยะวัฒก์ กิ่งเกตุ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
21 พันตำรวจโท สนธยา รัตนธารส ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
22 นายสนอง แก่นแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
23 นายอาวุธ สุวรรณโณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
24 นางสาวกนกวรรณ ธราวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ บุคคลหลากหลายทางเพศ และการสาธารณสุข (บุคคลหลากหลายทางเพศ)
25 นายกฤษนะ ละไล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ บุคคลหลากหลายทางเพศ และการสาธารณะสุข
(ผู้พิการและผู้สูงอายุ)
26 นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ บุคคลหลากหลายทางเพศ และการสาธารณะสุข
 
27 นายต่อพงศ์ เสลานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ บุคคลหลากหลายทางเพศ และการสาธารณะสุข
(ผู้พิการและผู้สูงอายุ)
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ วรธนารัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ บุคคลหลากหลายทางเพศ และการสาธารณะสุข
(สาธารณสุข)
29 ศาสตราจารย์พิชัย ธานีรณานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ บุคคลหลากหลายทางเพศ และการสาธารณะสุข
(การสาธารณสุข)
30 นางสาวลัดดา ดำริการเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ บุคคลหลากหลายทางเพศ และการสาธารณะสุข
(ผู้สูงอายุ)
31 นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ บุคคลหลากหลายทางเพศ และการสาธารณะสุข
(กฎหมายสาธารณสุข)
32 นายสุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ บุคคลหลากหลายทางเพศ และการสาธารณะสุข
(ผู้พิการและผู้สูงอายุ)
33 พันเอก สุรจิต สุนทรธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ บุคคลหลากหลายทางเพศ  และการสาธารณสุข
(การสาธารณสุข)
34 นางอุบล หลิมสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ บุคคลหลากหลายทางเพศ  และการสาธารณสุข
(ผู้พิการและผู้สูงอายุ)
35 นายทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิในการศึกษา
36 นายบัณฑิต ตั้งประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิในการศึกษา
37 นางเพ็ญศรี สุขเจริญผล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิในการศึกษา
38 นายอภิชาติ เทียวพานิช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และวิถีชีวิตมุสลิม
39 นายโชติช่วง ทัพวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสันติวิธี และการไกล่เกลี่ย
40 พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสันติวิธี และการไกล่เกลี่ย
41 ศาสตราจารย์พิชัยศักดิ์ หรยางกูร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสันติวิธีและการไกล่เกลี่ย
42 นางสุทธินี เมธีประภา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสันติวิธีและการไกล่เกลี่ย
43 นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารสาธารณะ (สื่อสารมวลชน)
44 นางทิพย์พาพร ตันติสุนทร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารสาธารณะ
45 นางนันทิกาญจน์ สวัสดิ์ภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารสาธารณะ
46 นางสาวพัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารสาธารณะ
47 นางสาวพิมพ์รภัช ดุษฎีอิสริยกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารสาธารณะ
48 รองศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ควรพจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา
49 นางสาวนภารัตน์ กรรณรัตนสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา
 
ฉบับที่ 15 จำนวน 5 ราย  ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
 
ลำดับที่ ชื่อ สกุล ด้าน
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ ตาปัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิเด็ก (จิตวิทยา)
2 นางสาวชมพูนุช บัวบังศร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา
3 นายสมพงษ์ แก้วเจริญไพศาล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา
4 รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ ปรกติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายมหาชน
5 ศาสตราจารย์บรรเจิด สิงคะเนติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายมหาชน
ทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2561
 
ฉบับที่ 1 จำนวน 10 ราย  ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
 
ลำดับที่ ชื่อ สกุล ด้าน
1 นางสาวทองพูล บัวศรี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิเด็ก
2 นายยุทธนา ภาณุมาภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
3 นายโสฬส ต่อรัตนวัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
4 นายกฤษฎา บุญชัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิชุมชน และฐานทรัพยากร
5 นางสาวพรพนา ก๊วยเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิชุมชน และฐานทรัพยากร
6 นายสมเกียรติ เขื่อนเชียงสา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิชุมชน และฐานทรัพยากร
7 นายสมนึก จงมีวศิน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิชุมชน และฐานทรัพยากร
8 นายกฤษฎากร ว่องวุฒิกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา
9 นายเฉลิมชัย พันธ์เลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา
10 นางสุคนธ์ สินธพานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา
 
ฉบับที่ 2 จำนวน 1 ราย  ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561
 
ลำดับที่ ชื่อ สกุล ด้าน
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิในที่ดินและการจัดการทรัพยากรป่าไม้
 
ฉบับที่ 3 จำนวน 3 ราย  ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2561
 
ลำดับที่ ชื่อ สกุล ด้าน
1 นายวัสยศ งามขำ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารสาธารณะ
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพร อำไพ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา
3 รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา
 
ฉบับที่ 4 จำนวน 1 ราย  ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2561
 
ลำดับที่ ชื่อ สกุล ด้าน
1 นางสาว ส.รัตนมณี พลกล้า ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิชุมชน และฐานทรัพยากร
 
ฉบับที่ 5 จำนวน 3 ราย  ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2561
 
ลำดับที่ ชื่อ สกุล ด้าน
1 นายธีรยุทธ สุคนธวิท ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ บุคคลหลากหลายทางเพศ และการสาธารณสุข
(ผู้พิการ)
2 นางสาวนันทนุช สุวรรนาวุธ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ บุคคลหลากหลายทางเพศ และการสาธารณสุข
(ผู้พิการ)
3 นายวรกร ไหลหรั่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ บุคคลหลากหลายทางเพศ และการสาธารณสุข
(ผู้พิการ)
 
ฉบับที่ 6 จำนวน 3 ราย  ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
 
ลำดับที่ ชื่อ สกุล ด้าน
1 นายสุพจน์ เวชมุข ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
2 นายภูวดล วีรเวชพิสัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
3 นายสนธิ คชวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิชุมชน และฐานทรัพยากร
 
ฉบับที่ 7 จำนวน 2 ราย  ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562
 
ลำดับที่ ชื่อ สกุล ด้าน
1 นายชุติ งามอุรุเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิสถานะกลุ่มชาติพันธุ์ และชนเผ่าพื้นเมือง
2 นายสันติพงษ์ มูลฟอง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิสถานะกลุ่มชาติพันธุ์ และชนเผ่าพื้นเมือง
ฉบับที่ 8 จำนวน 35 ราย  ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
1 นายพิชิต ศิริวรรณ       ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิเด็ก
2 รองศาสตราจารย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิเด็ก
3 รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง (การไม่เลือกปฏิบัติและสิทธิส่วนบุคคล)

 
4 รองศาสตราจารย์เจษฎ์ โทณะวณิก ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง
5 นางสาวอิมิลี่ ปราดิชิท
(Miss Emilie Pradichit)
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง
6 นายธนภน วัฒนกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (วัฒนธรรม)
7 นายธีระ เจียสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
8 รองศาสตราจารย์นิรมล สุธรรมกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
(เศรษฐศาสตร์การเมืองทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม)
 
9 นายปรีดา เตียสุวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
10 หม่อมหลวงปรียพรรณ ศรีธวัช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
11 นายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน)
12 รองศาสตราจารย์ยงธนิศร์ พิมลเสถียร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (สังคม วัฒนธรรม และผังเมือง)
13 นางเรวดี ประเสริฐเจริญสุข ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (สิ่งแวดล้อม)
14 ศาสตราจารย์ศักดา ธนิตกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
(กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ)
15 นายศึกษิต สุวรรณดิษฐกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน)
16 นางสาวสมลักษณ์ หุตานุวัตร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (พลังงานและชุมชน)
17 นางสาวสฤณี อาชวานันทกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน)
18 นายเสรี นนทสูติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน)
19 นางสาวอโนมา วงษ์ใหญ่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน)
20 รองศาสตราจารย์ปกป้อง ศรีสนิท ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
21 พลตำรวจตรี วิชัย สังข์ประไพ  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
22 นายเฮนนิ่ง ไรเนอร์ กลาเซอร์
(Mr.Henning Rainer Glaser)
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
23 นายรัษฎา มนูรัษฎา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการบุคคลหลากหลายทางเพศ และการสาธารณสุข
24 นายวิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการบุคคลหลากหลายทางเพศ และการสาธารณสุข
(การควบคุมป้องกันอุบัติเหตุและสาธารณภัย)
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยนารถ ฟักทองพรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิในการศึกษา
26 นางสาวปานใจ โวหารดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และวิถีชีวิตมุสลิม (นิติวิทยาศาสตร์)
27 นางสาวลม้าย มานะการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และวิถีชีวิตมุสลิม
28 นายสอุดี ภูมิบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และวิถีชีวิตมุสลิม
29 นายเอกพันธุ์ ปิณฑวณิช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และวิถีชีวิตมุสลิม
(สันติวิธีและการไกล่เกลี่ย)
 
30 นางพงษ์ทอง ตั้งชูพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสันติวิธีและการไกล่เกลี่ย
31 นางฐาณิญา พงษ์ศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารสาธารณะ (สื่อสารองค์กร)
32 นายพิทยา จินาวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารสาธารณะ
33 นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารสาธารณะ (สื่อสารมวลชน)
34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ ปรกติ  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิในที่ดินและการจัดการทรัพยากรป่าไม้
35 นายประหยัด เสนวิรัช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิในที่ดินและการจัดการทรัพยากรป่าไม้
 ฉบับที่ 9 จำนวน 7 ราย  ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563
1 รองศาสตราจารย์กฤตยา อาชวนิจกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ บุคคลหลากหลายทางเพศ และการสาธารณสุข
2 นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ บุคคลหลากหลายทางเพศ และการสาธารณสุข
3 นางสาวณัฐยา บุญภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ บุคคลหลากหลายทางเพศ และการสาธารณสุข
4 นางทัศนัย ขันตยาภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ บุคคลหลากหลายทางเพศ และการสาธารณสุข
5 ศาสตราจารย์เกียรติคุณเพ็ญศรี พิชัยสนิธ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ บุคคลหลากหลายทางเพศ และการสาธารณสุข
6 นางเมทินี พงษ์เวช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ บุคคลหลากหลายทางเพศ และการสาธารณสุข
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณกรณ์ บุญมี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ บุคคลหลากหลายทางเพศ และการสาธารณสุข
 ฉบับที่ 10 จำนวน 13 ราย  ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2563 
1 รองศาสตราจารย์ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิสตรี
2 นางสาวนัยนา สุภาพึ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิสตรี
3 นางสาวเสาวลักษณ์ ทองก๊วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิสตรี
4 นางผ่องพรรณ ไพพรรณรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิเด็ก
5 นางถวิลวดี บุรีกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
6 ศาสตราจารย์ระพีพรรณ คำหอม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
7 นายวิรัตน์ ลัทธิวงศกร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (แรงงาน)
8 นางนฤมล อรุโณทัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิ สถานะกลุ่มชาติพันธุ์ และชนเผ่าพื้นเมือง
9 นายศิริชัย สวัสดิ์มงคล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
10 ศาสตราจารย์ปาริชาต สถาปิตานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารสาธารณะ
11 นางสาวสาวดี เจริญวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารสาธารณะ (สื่อสารองค์กร)
12 นายวสันต์ ทองสุข ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารสาธารณะ (สื่อสารองค์กร)
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารสาธารณะ (สื่อสารองค์กร)
 ฉบับที่ 11 จำนวน 1 ราย  ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2563
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายมหาชน

1
 


ประกาศการขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
วันที่อัพเดต
จำนวนครั้ง
ขนาดไฟล์
ดาวน์โหลด
 1 2

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3216966
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1120
คน