Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
เกี่ยวกับเรา View : 10464


ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
 
             คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 13 แห่งระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2554 ประกอบกับหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กคง 0406.6/33577 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนและเทียบตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษา และมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้านบริหาร) จึงได้ขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิดังรายละเอียดตามสำเนาไฟล์ PDF ข้างท้าย

(ดูเพิ่มเติม - แนวปฏิบัติในการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้น ทะเบียนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2554 (30 มิ.ย. 2559))

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขึ้นทะเบียนเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
-----------------------------------
1. ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 11 ราย ได้แก่

1.1 ด้านสิทธิ สถานะกลุ่มชาติพันธุ์ และชนเผ่าพื้นเมือง จำนวน 1 ราย
1. นางนฤมล อรุโณทัย ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิ สถานะกลุ่มชาติพันธุ์ และชนเผ่าพื้นเมือง

1.2 ด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ บุคคลหลากหลายทางเพศ และการสาธารณสุข จำนวน 8 ราย 
1. นายกฤษนะ ละไล ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ บุคคลหลากหลายทางเพศ และการสาธารณสุข
2. นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ บุคคลหลากหลายทางเพศและการสาธารณสุข
3. นายต่อพงศ์ เสลานนท์  ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ บุคคลหลากหลายทางเพศ และการสาธารณสุข 
4. นายสุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ บุคคลหลากหลายทางเพศ และการสาธารณสุข 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ วรธนารัตน์  ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ บุคคลหลากหลายทางเพศ และการสาธารณสุข 
6. นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ บุคคลหลากหลายทางเพศและการสาธารณสุข 
7. นางอุบล หลิมสกุล  ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ บุคคลหลากหลายทางเพศและการสาธารณสุข 
8. นายรัษฎา มนูรัษฎา ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ บุคคลหลากหลายทางเพศ และการสาธารณสุข
        
1.3 ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และวิถีชีวิตมุสลิม จำนวน 2 ราย          
1. นางสาวลม้าย มานะการ  ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และวิถีชีวิตมุสลิม            
2. นายสดุดี ภูมิบุตร ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และวิถีชีวิตมุสลิม

 
2. ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 96 ราย ได้แก่      
                                                    
2.1 ด้านสิทธิสตรี จำนวน 4 ราย
1. นางศิริพร สะโครบาเน็ค                               ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิสตรี           
2. รองศาสตราจารย์ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิสตรี   
3. นางสาวนัยนา สุภาพึ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิสตรี   
4. นางสาวเสาวลักษณ์ ทองก็วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิสตรี   
 
2.2 ด้านสิทธิเด็ก จำนวน 6 ราย         
1. นางจันทร์ศิริ สุคนธฉายา                          ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิเด็ก                              
2. นางวิสา เบ็ญจะมโน                                ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิเด็ก                               
3. รองศาสตราจารย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์    ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิเด็ก    
4. นายพิชิต ศิริวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิเด็ก
5. นางผ่องพรรณ ไพพรรณรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิเด็ก
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ ตาปัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิเด็ก (จิตวิทยา)
                 
2.3 ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง จำนวน 5 ราย     
1. รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์            ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
2. รองศาสตารจารย์เจษฎ์ โทณะวณิก             ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง
3. ศาสตราจารย์บรรเจิด สิงคะเนติ                  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
4. ร้อยตำรวจเอก สัมพันธ์ วงมาชิท ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
5. นางสาวอิมิลี่ ปราดิ (Miss Emilie Pradichit)           ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

2.4 ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จำนวน 26 ราย 
1. ศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์        ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอม หุวะนันท์               ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม       
3. นางขนิษฐา เทวินทรภักติ                         ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม       
4. นายไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว                              ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม       
5. นายธีระ เจียสกุล                         ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
6. ศาสตราจารย์บวรศักดิ์ อุวรรณโณ                ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
7. นายบัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ                     ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
8. รองศาสตราจารย์ยงยุทธ แฉล้มวงศ์              ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
9. รองศาสตราจารย์มาลี พฤกษ์พงศาวลี            ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม       
10. รองศาสตราจารย์นิรมล สุธรรมกิจ                ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
11. นายปรีดา เตียสุวรรณ์   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
12. หม่อมหลวงปรียพรรณ ศรีธวัช                    ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
13. นางเรวดี ประเสริฐเจริญสุข                       ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
14. นางสาวสฤณี อาชวานันทกุล          ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
15. นายธนภน วัฒนกุล                 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
16. รองศาสตราจารย์ยงธนิศร์ พิมลเสถียร         ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
17. ศาสตราจารย์ศักดา ธนิตกุล                       ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
18. นางสาวสมลักษณ์ หุตานุวัตรกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
19. นายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ                   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
20. นายศึกษิต สุวรรณดิษฐ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
21. นายเสรี นนทสูติ                                   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
22. นางสาวอโนมา วงษ์ใหญ่                        ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
23. นางถวิลวดี บุรีกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
24. ศาสตราจารย์ระพีพรรณ คำหอม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
25. นายวิรัตน์ ลัทธิวงศกร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
26. นายโฆสิต ล้อศิริรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
 
2.5 ด้านสิทธิสถานะ กลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง จำนวน 1 ราย    
1. นายทวีชัย เติมคุนานนท์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิ สถานะกลุ่มชาติพันธุ์ และชนเผ่าพื้นเมือง

2.6 ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม จำนวน 14 ราย    
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ ชยางคกุล           ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
2. ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรีจักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
3. นายชัยพร เกริกกุลธร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
4. นายนิมิต ทัพวนานต์                                 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม                   
5. นายบำรุง ตันจิตติวัฒน์                           ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
6. รองศาสตราจารย์ประธาน วัฒนวาณิชย์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม                   
7. พันเอก ปิยะวัฒก์ กิ่งเกตุ                   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
8. พันตำรวจโท สนธยา รัตนธารส                ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม                   
9. นายสนอง แก่น ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม                   
10. นายอาวุธ สุวรรณโณ                                 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม                   
11. นายปกป้อง ศรีสนิท ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม                   
12. นายเฮนนิ่ง ไรเนอร์ กลาเซอร์  
     (Mr. Henning Rainer Glaser)   
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม                   
13. พลตำรวจตรี วิชัย สังข์ประไพ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
14. นายศิริชัย สวัสดิ์มงค ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
                
2.7 ด้านสิทธิผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ บุคคลหลากหลายทางเพศ และการสาธารณสุข จำนวน 5 ราย   
1. นางสาวกนกวรรณ ธราวรรณ   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ บุคคลหลากหลายทางเพศ และการสาธารณสุข (บุคคลหลากหลายทางเพศ)   
2. ศาสตราจารย์พิชัย ธานีรณานนท์                     ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ บุคคลหลากหลายทางเพศ และการสาธารณสุข  (การสาธารณสุข)
3. นางสาวลัดดา ดำริการเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ บุคคลหลากหลายทางเพศ และการสาธารณสุข (ผู้สูงอายุ)              
4. พันเอก สุรจิต สุนทรธรรม                  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ  บุคคลหลากหลายทางเพศ และการสาธารณสุข (การสาธารณสุข)    
5. นายวิทยา ชาติบัญชาชัย            ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ  บุคคลหลากหลายทางเพศ และการสาธารณสุข (การควบคุมป้องกันอุบัติเหตุและสาธารณภัย)

2.8 ด้านสิทธิในการศึกษา จำนวน 4 ราย                     
1. นายทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์                          ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิในการศึกษา  
2. นายบัณฑิต ตั้งประเสริฐ                       ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิในการศึกษา                               
3. นางเพ็ญศรี สุขเจริญผล                  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิในการศึกษา
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยนารถ ฟักทองพรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิในการศึกษา

2.9 ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และวิถีชีวิตมุสลิม จำนวน 3 ราย    
1. นายอภิชาติ เทียวพานิช   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และวิถีชีวิตมุสลิม
2. นางสาวปานใจ โวหารดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และวิถีชีวิตมุสลิม                
3. นายเอกพันธุ์ ปิณฑวณิช        ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และวิถีชีวิตมุสลิม 
 
2.10 ด้านสิทธิสันติวิธีและการไกล่เกลี่ย จำนวน 6 ราย   
1. นายโชติช่วง ทัพวงศ์                                ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสันติวิธีและการไกล่เกลี่ย   
2. ศาสตราจารย์พิชัยศักดิ์ หรยางกูร                   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสันติวิธีและการไกล่เกลี่ย                      
3. นางสุทธินี เมธีประภา                          ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสันติวิธีและการไกล่เกลี่ย
4. พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ                                 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสันติวิธีและการไกล่เกลี่ย 
5. นางพงษ์ทอง ตั้งชูพงศ์                          ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสันติวิธีและการไกล่เกลี่ย
6. ศาสตราจารย์ลิขิต ธีรเวคิน                    ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสันติวิธีและการไกล่เกลี่ย
 
2.11 ด้านการสื่อสารสาธารณะ จำนวน 13 ราย              
1. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี                    ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารสาธารณะ 
2. นางทิพย์พาพร ตันติสุนทร              ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารสาธารณะ 
3. นางนันทิกาญจน์ สวัสดิ์ภักดี    ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารสาธารณะ
4. นางสาวพัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์        ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารสาธารณะ 
5. นางสาวพิมพ์รภัช ดุษฎีอิสริยกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารสาธารณะ  
6. นายพิทยา จินาวัฒน์                                   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารสาธารณะ  
7. นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์                           ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารสาธารณะ 
8. นางฐาณิญา พงษ์ศิริ                   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารสาธารณะ 
9. นางสาวสาวดี เจริญวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารสาธารณะ
10. นายวสันต์ ทองสุข ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารสาธารณะ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารสาธารณะ 
12. นายพริษฐ์ เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารสาธารณะ 
13. ศาสตราจารย์ปาริชาต สถาปิตานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารสาธารณะ 
 
2.12 ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา จำนวน 5 ราย  
1. รองศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ควรพจน์    ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา 
2. นางสาวนภารัตน์ กรรณรัตนสูตร                      ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา
3. ศาสตราจารย์รประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา
4. นางสาวชมพูนุช บัวบังศร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา
5. นายสมพงษ์ แก้วเจริญไพศาล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา

2.13 ด้านสิทธิในที่ดินและการจัดการทรัพยากรป่าไม้ จำนวน 2 ราย       
1. รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ ปรกติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิในที่ดินและการจัดการทรัพยากรป่าไม้
2. นายประหยัด เสนวิรัช                      ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิในที่ดินและการจัดการทรัพยากรป่าไม้

2.14 ด้านกฎหมายมหาชน จำนวน 2 ราย        
1. รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ ปรกติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายมหาชน
2. ศาสตราจารย์บรรเจิด สิงคะเนติ                  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายมหาชน


ประกาศการขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
วันที่อัพเดต
จำนวนครั้ง
ขนาดไฟล์
ดาวน์โหลด

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1390909
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
883
คน