ศอ.บต.น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก้ปัญหาไฟใต้ 17.10.12

ศอ.บต.น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก้ปัญหาไฟใต้
Source - กรมประชาสัมพันธ์ (Th)

Wednesday, October 17, 2012  10:32

          ศอ.บต. น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และหลักรัฐประศาสโนบายของรัชกาลที่ 6 เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาไฟใต้

          พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า เพื่อให้การปฏิบัติราชการในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และปัญหาในด้านต่างๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้นำยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2555-2557 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว มีอยู่ 9 ประการ คือ ยุทธศาสตร์หลัก น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และหลักรัฐประศาสโนบายของรัชกาลที่ 6 ซึ่งวางไว้สำหรับปฏิบัติราชการ และ 9 ประเด็นยุทธศาสตร์ มาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการบริหารด้วยการมีส่วนร่วม และบูรณาการแก้ไขปัญหาพื้นที่พิเศษ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข้งของหมู่บ้าน ชุมชน ในการร่วมสร้างสันติสุข ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างพื้นที่และสภาพแวดล้อม เพื่อแสวงหาทางออกความขัดแย้งโดยสันติวิธี ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ภาษา ศิลปะ พหุวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ การคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การอำนวยความเป็นธรรม การบังคับใช้กฎหมาย การส่งเสริมนำหลักศาสนาหรือยุติธรรมชุมชน ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รุนแรง ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ วิถีชีวิต และความต้องการของประชาชน ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว กีฬาและผู้ด้อยโอกาส ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน ยุทธศาสตร์ที่ 9 การเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

          พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวอีกว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทั้ง 9 ประเด็น ประสบความสำเร็จจึงได้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาเป็นตัวขับเคลื่อน ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาประชาชนในท้องถิ่นเกิดความสับสน ในท้องถิ่นมีส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หรือหน่วยงานต่างๆ มีโครงการ และแผนงานจำนวนมาก แต่ก็ยังมีเหตุร้ายและวิถีชีวิตของประชาชนเกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัย การพัฒนาในด้านต่างๆ เกิดความล้าช้า ทุกภาคส่วนพยายามดำเนินการตามภารกิจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งภาคประชาชนสังคมด้วยอย่างเต็มกำลังความสามารถ ตนเองเห็นว่าราชการบริหารส่วนท้องถิ่น คือ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เป็นส่วนราชการที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนรู้ปัญหา มีศักยภาพ มีอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจน มีงบประมาณและบุคลากรเป็นของตนเองและเป็นนิติบุคคล ถือเป็นสิ่งที่ดีกับในพื้นที่ในการบริหารดูแลพื้นที่ เพื่อให้ผ่านพ้นปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้

          ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์