• หน้าแรก
  • ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
  • รายงานการติดตามการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ


  

รายงานการติดตามการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
รายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ

  • - รายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (CERD)
  • - รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยตามกระบวนการ Universal Periodic Review (UPR) โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับสมบูรณ์
ประธาน กสม. รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในที่ประชุม UPR ณ องค์การสหประชาชาติ นครเจนีวา วันที่ 15 มีนาคม 2555

 

วีดีทัศน์ทั้งหมดของการนำเสนอรายงาน UPR ของไทยในวันที่ 5 ตุลาคม 2554 จากเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ (http://www.mfa.go.th/humanrights/upr/-upr-/161--upr-5-2554-2)

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ UPR จากเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ (http://www.mfa.go.th/humanrights/upr)

ชื่อไฟล์ วันที่อัพเดท ดาวน์โหลด จำนวนครั้ง
  รายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกี่ยวกับ การปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี
18/04/2014 | 0.32 MB. 195 ครั้ง
  เอกสารผนวก บทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่อาจนำมาปรับใช้เพื่อรองรับการดำเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณีในอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ
18/04/2014 | 0.20 MB. 141 ครั้ง
  Alternative Report on Thailand's Implementation of the Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. July 30, 2012
08/08/2012 | 0.14 MB. 519 ครั้ง
  รายงานคู่ขนานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ตามกระบวนการ Universal Periodic Review
08/08/2012 | 0.13 MB. 375 ครั้ง
  ข้อเสนอแนะที่ประเทศไทยได้รับหลังจากการนำเสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะทำงาน UPR สมัยที่ 12 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2554 ณ นครเจนีวา
08/08/2012 | 2.01 MB. 331 ครั้ง
  ภาคผนวก สรุปผลเวทีรับฟังความเห็นต่อสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยเพื่อประกอบการจัดทำรายงานของ กสม. ตามกระบวนการ Universal Periodic Review (UPR)
08/08/2012 | 0.08 MB. 290 ครั้ง
  Human Rights Situation in Thailand Paper by the National Human Rights Commission of Thailand Submitted to the UN Human Rights Council under the UPR Process
08/08/2012 | 0.11 MB. 362 ครั้ง
  ANNEX Summary of the public hearing on human rights situation in Thailand for the NHRCT's report under the Universal Periodic Review process
08/08/2012 | 0.04 MB. 320 ครั้ง

สำนักบริหารกลาง สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักวินิจฉัยและคดี สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กลุ่มงานตรวจสอบภายใน กลุ่มงานอำนวยการ กสม.