• หน้าแรก
  • ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
  • รายงานการติดตามการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ  

รายงานการติดตามการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
รายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ

ประธาน กสม. รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในที่ประชุม UPR ณ องค์การสหประชาชาติ นครเจนีวา วันที่ 15 มีนาคม 2555

 

วีดีทัศน์ทั้งหมดของการนำเสนอรายงาน UPR ของไทยในวันที่ 5 ตุลาคม 2554 จากเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ (http://www.mfa.go.th/humanrights/upr/-upr-/161--upr-5-2554-2)

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ UPR จากเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ (http://www.mfa.go.th/humanrights/upr)


สำนักบริหารกลาง สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักวินิจฉัยและคดี สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กลุ่มงานตรวจสอบภายใน กลุ่มงานอำนวยการ กสม.